มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยคริสเตียน ประจำปี 2566

     ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้จัดให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประจำมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้กระทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัยคริสเตียน  รวมทั้งได้อุทิศตนในการให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ คณะวิชา และหลักสูตร เป็นอย่างดี  โดยในปี 2566 นี้ สมาคมฯได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยคริสเตียน จำนวน 5 ท่าน

     สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน พิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยคริสเตียน ประจำปี 2566 จำนวน 5 คน ได้แก่

1. ดร.กรุณา ลิ้มเจริญ ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลมหาวิทยาลัยคริสเตียน
   ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร ฝ่ายการพยาบาล (หัวหน้าพยาบาล)

2. นางสาวปุณปวีร์ กิตติกุล ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยคริสเตียน
   ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคลินิกนมแม่ และหัวหน้าศูนย์เปล โรงพยาบาลนครปฐม

3. นางสาวอรวรรณ สมบูรณ์จันทร์ ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง มหาวิทยาลัยคริสเตียน
   ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลสมุทรสาคร

4. นายหฤษฎ์ เซี่ยงหว็อง ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน รุ่นที่ 24
   ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้รับทุนฯให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ที่ Queen University Belfast สหราชอาณาจักร

5. นางสาวนงลักษณ์ ทองไทย ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
   ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญงานวางแผนเครื่องมือและอุปกรณ์ ฝ่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์ บริษัท อาร์ เอฟ เอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ดร.กรุณา ลิ้มเจริญ
ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

นางสาวอรวรรณ สมบูรณ์จันทร์
ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

นางสาวปุณปวีร์ กิตติกุล ศิษย์เก่า
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

นายหฤษฎ์ เซี่ยงหว็อง
ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

นางสาวนงลักษณ์ ทองไทย
ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต