มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ ระดับดีเด่น

จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2566

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน  แสดงความยินดี อาจารย์ขนิษฐา ใจเป็งอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ ระดับดีเด่น จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2566

อาจารย์ชนิษฐา ใจเป็ง

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น
กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์