มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รางวัลคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565

     รางวัลคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 จากสภาสถาบันกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     ขอแสดงความยินดีกับนาย ธนกร พันธุ์ซาว นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 จากสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย