มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี

กับ นางสาวภานุชนาถ พุทธพล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวภานุชนาถ พุทธพล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดีเด่นทั้งด้านความรู้ ความประพฤติ และการปฏิบัติการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565

ได้รับเกียรติบัตร “นักศึกษาพยาบาลดีเด่น” จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย