มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดี กับ ภรภัค ธนินโรจนธร

ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น คนดี ศรีพยาบาล

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี กับคุณภรภัค ธนินโรจนธร ศิษย์ปัจจุบันระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น “คนดี ศรีพยาบาล” จากโรงพยาบาลราชบุรี