พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

โรงเรียนสหบำรุงวิทยา จังหวัดนครปฐม กับ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนสหบำรุงวิทยา จังหวัดนครปฐม กับ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

         เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนสหบำรุงวิทยา ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยอาจารย์ ดร.อภินันต์  อันทวีสิน คณบดีคณะสหวิทยาการ และมัคนายกวรา มะโนมั่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสหบำรุงวิทยา ทั้งนี้ผู้บริหารและบุคลากรทั้งสองฝ่าย ร่วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) โดยฝ่ายคณะสหวิทยาการ อาจารย์ ดร.อนุธิดา  ประเสริฐศักดิ์ รองคณบดีคณะสหวิทยาการ, อาจารย์ปรีชา  พินชุนศรี ผู้ช่วยคณบดีคณะสหวิทยาการ

และสำหรับโรงเรียนสหบำรุงวิทยา ผู้ปกครองประสิทธิ์  ธงทัศวรรธนะ ผู้จัดการโรงเรียนสหบำรุงวิทยา, ศาสนาจารย์ศักดิ์เคียน สายสิน อนุศาสกโรงเรียนสหบำรุงวิทยา เป็นตัวแทนคณะสหวิทยาการเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว 

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”