มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

     เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566  เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง และเป็นกำลังใจแก่นักศึกษา ที่มีผลงานและกิจกรรมดีเด่นในด้านต่างๆ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประธานในพิธี และมอบใบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยคริสเตียน และนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มอบใบเกียรติบัตรให้นักศึกษาเรียนดี และดร.อภินันต์ อันทวีสิน คณบดีคณะสหวิทยาการ มอบใบเกียรติบัตรให้นักศึกษากิจกรรมดีเด่น ณ หอประชุม อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

Certificate of Appreciation Bestowment to Outstanding Students of Academic Year 2566

     On Monday 22th January 2024, Christian University of Thailand organized Certificate of Appreciation Bestowment to Outstanding Students, Academic Year 2566 to honor, praise, and encourage the students who have provided outstanding contributions to various activities. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand presided over the certificate bestowment to students who made reputation to Christian University of Thailand and earned excellent grade. Dr.Thisanuwat Chaikoth, Dean of the College of Health Sciences and Dr. Apinun Auntaweesin, Dean of Multidisciplinary College bestow the certificates to the students at the Auditorium, Srisirinthorn Building, Christian University of Thailand.