มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร

พนักงานให้การดูและหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

     เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

The Certificate Bestowal Ceremony for Graduates of Certificate Program

for Nurses' Aides of Adults and Elders.

   On Saturday 20 January 2023, Christian University of Thailand organized the certificate bestowal ceremony upon graduates of Certificate Program for Nurses’ Aides of Adults and Elders. Assistant Prof. Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand presided over the certificate bestowal ceremony at Auditorium 1-204, Administrative Building of Christian University of Thailand.