มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

     มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนรวมทั้งสิ้น 99  ราย ประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ราย ระดับปริญญาโท จำนวน 21 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 76 ราย ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุม อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Academic Year 2565 Commencement Ceremony

     Christian University of Thailand organized Academic Year 2565 Commencement Ceremony. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand presided over the Commencement Ceremony for 99 graduates consisting of 2 Ph.D. graduates, 21 Master’s degree graduates, and 76 Bachelor’s degree graduates on Sunday 5th November 2023 at the Auditorium of Srisirinthorn Building, Christian University of Thailand.