มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาและมอบเข็มวิทยฐานะผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

     มหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาและมอบเข็มวิทยฐานะผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 101 ราย ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน  79  ราย ระดับปริญญาโท  จำนวน 21 ราย  และระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ราย  ศาสนาจารย์ จิรยุทธ วจนะถาวรชัย อนุศาสกมหาวิทยาลัยคริสเตียน จุดเทียนพิธี อธิษฐานสรรเสริญและโมทนาพระคุณพระเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุลักษมณ์  ภัทรธรรมมาศ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน  ให้เกียรติมอบเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  ณ  หอประชุมอาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

Graduation Ceremony and Academic Pin Bestowment, Academic Year 2565

     Christian University of Thailand organized Graduation Ceremony and Academic Pin Bestowment in Academic Year 2565 for 101 graduates consisting of 79 Bachelor’s degree graduates, 21 Master’s degree graduates, and 1 Ph.D. graduate. Rev. Jirayut Wajanathavornchai, Chaplain of Christian University of Thailand lit the candle, prayed and thanked God. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand gave an honor to bestow academic pins to all graduates on Saturday 4th November 2023 at the Auditorium of Srisirinthorn Building, Christian University of Thailand.