มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองคริสตสมภพ ค.ศ. 2023

มหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองคริสตสมภพ ค.ศ. 2023 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยภาคนมัสการ ได้รับเกียรติจากศาสนาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ลิ่มทองวิรัตน์ คณบดีคณะคริสตศาสนศาสตร์ บรรยายธรรมในหัวข้อ “สันติสุขบนแผ่นดินโลก” (Peace on Earth) ภาครื่นเริง มีการแสดงของคณะวิชาและฝ่ายสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งในโอกาสดังกล่าวยังได้จัดให้มีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และรางวัลบุคลากรดีเด่น  ประจำปี 2566 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน มอบรางวัลให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์ สังกัดคณะสหวิทยาการ นักวิจัยดีเด่น และนางสาวชุติมา อ่ำโต สังกัดศูนย์วิทยบริการและหอสมุด บุคลากรดีเด่น ด้านสนับสนุนวิชาการ มีบุคลากรเข้าร่วมงานทั้งหมด 245 คน