มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving Festival)

     มหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดโครงการพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving Festival) โดย ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน อธิษฐานสรรเสริญขอบคุณพระเจ้า, ศจ.จิรยุทธ วจนะถาวรชัย อนุศาสก มหาวิทยาลัยคริสเตียน บรรยายธรรม ในหัวข้อ “เพราะพระคุณพระเจ้า” ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 2-201 อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Worship Service for Thanksgiving Festival

     Christian University of Thailand organized worship service for Thanksgiving Festival. Assistant Professor Dr. Suluck Pattarathammas, President of Christian University of Thailand prayed, praised, and thanked God. Reverend Jirayut Wajanathavornchai, Chaplain of Christian university of Thailand gave a sermon on the title “Amazing Grace” on Wednesday 22th November 2023 at the Auditorium 2-201, Srisirinthon Building, Christian University of Thailand.