มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีก้าวแรกสู่วิชาชีพการพยาบาล ปีการศึกษา 2566

     เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย คริสเตียน จัดโครงการพิธีก้าวแรกสู่วิชาชีพการพยาบาล ปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและมอบหมวกให้แก่นักศึกษาพยาบาล จำนวน 154  คน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ภาคภาษาไทย) จำนวน 138  คน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ภาคภาษาอังกฤษ) จำนวน 16 คน  ณ ห้องประชุม 2-201 อาคารศรีสิรินธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน