มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดี กับ คุณพรเพ็ญ สกุลรัตน์

ที่ได้รับรางวัลยกย่องว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี จริยธรรมดีเด่น และจิตอาสา

     ขอแสดงความยินดีกับคุณพรเพ็ญ สกุลรัตน์ ศิษย์ปัจจุบันระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ที่ได้รับรางวัลยกย่องว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี จริยธรรมดีเด่น และจิตอาสา จากกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี