มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผู้แทนจากและคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้าร่วม

พิธีเปิดอาคารใหม่โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

     วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยคริสเตียนและคณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย อาจารย์โสภิณ ทวีพงศากร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย  อาจารย์วิไลวรรณ ตรีถิ่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช  พิมใจใส และอาจารย์พัชราพร ตาใจ เข้าร่วม พิธีเปิดอาคารใหม่โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์   เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร C โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์