มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปาริชาต เพ็งเรือง

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปาริชาต เพ็งเรือง นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม “สร้างไลฟ์สไตล์ใหม่ผู้สูงวัย ปรับตัว เรียนรู้ อยู่ร่วมกับ Disruptive Innovation” จัดโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ โรงแรมแคนทารี่ โคราช ปรบมือรัวๆ ค่ะ  และทุกคนที่ได้ไปนำเสนอผลงานทำได้ดีทุกคน ขอชื่นชมความสามารถของนักศึกษา นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศากุล ช่างไม้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี แตงวงษ์