มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดี กับ คุณจันทกานติ์ ปุกปิก

ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่น

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี กับ คุณจันทกานติ์ ปุกปิก ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัส 560xxx ที่ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่นของโรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
     >>> ปัจจุบัน คุณจันทกานติ์ ปุกปิก ปฏิบัติงานแผนก OPD อายุรกรรม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช