มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดี กับ คุณจินตนาพร ประสมศรี

ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น

     ขอแสดงความยินดีกับคุณจินตนาพร ประสมศรี ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น “คนดี ศรีพยาบาล” จากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี