มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดี กับ คุณจุฑามาศ มาคุ้ม

ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น

     ขอแสดงความยินดี กับคุณจุฑามาศ มาคุ้ม ศิษย์ปัจจุบันระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่ได้รับรางวัล “คนดี ศรีพยาบาล” จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)