มหาวิทยาลัยคริสเตียน

แผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
IENG3104 ภาษาอังกฤษ 13(2-2-5)
THUM3109 คริสตจริยธรรมกับเป้าหมายชีวิต2(1.5-1-3.5)
THUM3110 หลักการคิดและจิตวิทยาพื้นฐาน3(3-0-6)
TSOC3105 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
TSSE3211 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเบื้องต้น1(1-0-2)
TPFS3232 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ3(2-2-5)
TPFS3235 ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภา2(1-2-3)
TSSE3401 กรีฑา2(1-2-3)
THUM3014 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 1*1(0.5-1-1.5)
รวมหน่วยกิต19 (14.5-9-33.5)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
IENG3105 ภาษาอังกฤษ 23(2-2-5)
TSOC3106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน2(1-2-3)
TSSE3205 จิตวิทยาการกีฬา2(2-0-4)
TSSE3208 กายวิภาคศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา2(1-2-3)
TSSE3210 สรีรวิทยาพื้นฐาน2(1-2-3)
TPFS3234 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ2(2-0-4)
TSSE3410 ว่ายน้ำ2(1-2-3)
TSSE3422 โยคะ2(1-2-3)
THUM3015 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 2*1(0.5-1-1.5)
รวมหน่วยกิต17 (11-12-28)
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
TSTA3102 หลักสถิติ3(3-0-6)
IENG3106 ภาษาอังกฤษ 33(2-2-5)
TSSE3207 โภชนาการการกีฬา2(2-0-4)
TSSE3302 สรีรวิทยาการออกกำลังกายสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย2(1-2-3)
TSSE3320 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 12(1-2-3)
TSSE3324 ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย2(1-2-3)
TSSE3425 แอโรบิกดานซ์2(1-2-3)
******* เลือกเสรี (1)3(3-0-6)
THUM3016 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 3*1(0.5-1-1.5)
รวมหน่วยกิต19 (14-10-33)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
TTHA3102 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3(2-2-5)
IENG3107 ภาษาอังกฤษ 43(2-2-5)
TSSE3201 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย2(1-2-3)
TSSE3209 ชีวกลศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา2(1-2-3)
TSSE3321 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 22(1-2-3)
TSSE3323 การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ2(1-2-3)
TSSE3402 แบดมินตัน2(1-2-3)
******* เลือกเสรี (2)3(3-0-6)
THUM3017 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 4*1(0.5-1-1.5)
-
รวมหน่วยกิต19 (12-14-31)
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
IENG3108 ภาษาอังกฤษ 53(2-2-5)
TSSE3305 การจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย3(2-2-5)
TSSE3313 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย2(1.5-1-2)
TSSE3325 การออกกำลังกายด้วยน้ำหนัก2(1-3-3.5)
TSSE3326 การออกกำลังกายและการกีฬาสำหรับเด็ก3(2-2-5)
TSSE3327 การออกกำลังกายและการกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ3(2-2-5)
TSSE3330 การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพสำหรับบุคคลพิเศษ2(2-0-4)
TSSE3407 ฟุตซอล2(1-2-3)
THUM3018 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 5*1(0.5-1-1.5)
รวมหน่วยกิต20 (13.5-14-32.5)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
TSSE3301 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับนักวิทยาศาสตร์การกีฬา2(2-0-4)
TSSE3314 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย2(2-0-4)
TSSE3315 โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย2(0-4-2)
TSSE3322 เวชศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย3(2-2-5)
TSSE3328 การออกกำลังกายและการกีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางกาย3(2-2-5)
TSSE3329 การประกอบธุรกิจทางการกีฬาและการออกกำลังกาย2(2-0-4)
TSSE3421 การบริหารและการจัดการกีฬา2(1-2-3)
TSSE3429 กีฬาอิเล็กทรอนิกส์2(1-2-3)
THUM3019 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 6*1(0.5-1-1.5)
รวมหน่วยกิต18 (12-12-30)
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
TSSE3318 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 16(0-36-0)
THUM3020 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 7*1(0.5-1-1.5)
รวมหน่วยกิต6 (0-36-0)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
TSSE3319 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 26(0-36-0)
THUM3021 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 8*1(0.5-1-1.5)
รวมหน่วยกิต6 (0-36-0)