มหาวิทยาลัยคริสเตียน

แผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบำบัด

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
THUM3109 คริสตจริยธรรมกับเป้าหมายชีวิต2(1.5-1-3.5)
THUM3110 หลักการคิดและจิตวิทยาพื้นฐาน3(3-0-6)
TPFS3217 ชีววิทยา3(2-2-5)
TPFS3232 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
TPHE3101 พลศึกษาและนันทนาการ 11(0.5-1-1.5)
TTHA3102 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3(2-2-5)
TPTH3221 วิชาชีพกายภาพบำบัด1(1-0-2)
THUM3014 ** การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 1
รวมหน่วยกิต16(12-8-28)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
IENG3104 ภาษาอังกฤษ 13(2-2-5)
TPHE3102 พลศึกษาและนันทนาการ 21(0.5-1-1.5)
TPFS3233 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ2(1-2-3)
TPFS3234 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ2(2-0-4)
TPTH3224 กายวิภาคศาสตร์ 14(3-3-6)
TSOC3106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน2(1-2-3)
******* เลือกเสรี3(3-0-6)
THUM3015 ** การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 2
รวมหน่วยกิต17(12.5-10-28.5)
ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต
TPTH3225 กายวิภาคศาสตร์ 23(2-3-4)
TPTH3206 การฝึกกิจวัตรประจำวัน1(0-2-1)
TPTH3216 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกายภาพบำบัด2(1-2-3)
TPTH3220 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นสำหรับกายภาพบำบัด1(1-0-2)
TPTH3222 พยาธิวิทยาและจุลชีววิทยา1(1-0-2)
รวมหน่วยกิต8(5-7-12)
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
IENG3105 ภาษาอังกฤษ 23(2-2-5)
TSTA3102 หลักสถิติ3(3-0-6)
TPTH3226 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และชีวกลศาสตร์3(2-3-4)
TPTH3215 หลักการบำบัดด้วยการออกกำลังกาย2(1-2-3)
TPTH3219 สรีรวิทยา3(2-2-5)
TPTH3223 ประสาทชีววิทยา2(1-2-3)
TPTH3355 การตรวจประเมินเบื้องต้นทางกายภาพบำบัด2(1-3-2)
TPTH3337 การนวดและเมดิคอลสปา1(0.5-1.5-1)
THUM3016 ** การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 3
รวมหน่วยกิต19(12.5-15.5-29)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
IENG3106 ภาษาอังกฤษ 33(2-2-5)
TPTH3213 สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย1(1-0-2)
TPTH3214 กายอุปกรณ์ แขนขาเทียม และเครื่องช่วยการเคลื่อนไหว1(1-0-2)
TPTH3322 เภสัชวิทยาสำหรับกายภาพบำบัด1(1-0-2)
TPTH3338 กายภาพบำบัดในภาวะเฉพาะ1(1-0-2)
TPTH3345 กายภาพบำบัดด้วยการดัดดึงและจัดข้อต่อ 3(1-4-4)
TPTH3346 การวินิจฉัยและการบำบัดด้วยไฟฟ้า3(2-2-5)
TPTH3347 การรักษาด้วยไฟฟ้าและความร้อน 3(2-2-5)
******* เลือกเสรี3(3-0-6)
THUM3017 ** การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 4
รวมหน่วยกิต19(14-10-33)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต
IENG3107 ภาษาอังกฤษ 43(2-2-5)
TPTH3301 กายภาพบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 12(1-2-3)
TPTH3307 กายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 12(1-2-3)
รวมหน่วยกิต 7 (4-6-11)
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
IENG3108 ภาษาอังกฤษ 53(2-2-5)
TPTH3304 กายภาพบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 22(1-2-3)
TPTH3308 กายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 23(2-2-5)
TPTH3310 กายภาพบำบัดทางระบบประสาท 13(2-2-5)
TPTH3339 กายภาพบำบัดทางเด็ก 13(2-2-5)
TPTH3341 กายภาพบำบัดทางระบบการหายใจ3(2-2-5)
THUM3018 ** การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 5
รวมหน่วยกิต17(11-12-28)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
TPTH3313 กายภาพบำบัดทางระบบประสาท 22(1-2-3)
TPTH3340 กายภาพบำบัดทางเด็ก 22(1-2-3)
TPTH3342 กายภาพบำบัดทางระบบหัวใจและหลอดเลือด2(1-2-3)
TPTH3344 ระเบียบวิธีวิจัยด้านกายภาพบำบัด2(1-2-3)
TPTH3349 กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ3(2-2-5)
TPTH3350 ฝึกปฏิบัติคลินิก 14(0-16-0)
THUM3019 ** การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 6
รวมหน่วยกิต15(6-26-17)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต
TPTH3343 กายภาพบำบัดทางการกีฬา และธาราบำบัด1(0.5-1-1.5)
TPTH3351 ฝึกปฏิบัติทางคลินิก 24(0-16-0)
TPTH3348 กายภาพบำบัดชุมชน2(1-2-3)
รวมหน่วยกิต 7(1.5-19-4.5)
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
TPTH3317 จิตวิทยาคลินิกและจิตเวชศาสตร์สำหรับกายภาพบำบัด2(2-0-4)
TPTH3312 ฝึกปฏิบัติทางคลินิก 34(0-16-0)
TPTH3349 ฝึกปฏิบัติทางคลินิก 44(0-16-0)
THUM3020 ** การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 7
รวมหน่วยกิต10(2-32-4)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
TPTH3335 โครงงานวิจัยด้านกายภาพบำบัด1(0-3-0)
TPTH3336 การประกอบธุรกิจด้านกายภาพบำบัด จรรยาบรรณ และกฏหมายวิชาชีพ2(2-0-4)
TPTH3353 ฝึกปฏิบัติทางคลินิก 54(0-16-0)
TPTH3354 ฝึกปฏิบัติทางคลินิก 62(0-8-0)
THUM3021 ** การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 8
รวมหน่วยกิต9(2-27-4)

หมายเหตุ:

* คือ รายวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร
** คือ รายวิชาการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร