มหาวิทยาลัยคริสเตียน

แผนการศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
THUM3109 คริสตจริยธรรมกับเป้าหมายชีวิต2(1.5-1-3.5)
TPHE3101 พลศึกษาและนันทนาการ 11(0.5-1-1.5)
TSOC3105 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
TSOC3106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน2(1-2-3)
TPFS3224 ฟิสิกส์ 13(2-2-5)
TTHA3102 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
******** วิชาเลือกเสรี 13(3-0-6)
THUM3014 *การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 1*******
รวมหน่วยกิต 17(13-8-30)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
IENG3104 ภาษาอังกฤษ 13(2-2-5)
TPFS3222 ชีววิทยาทั่วไป3(3-0-6)
TPFS3223 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป1(0-2-1)
TPFS3231 ฟิสิกส์ 23(2-2-5)
TPFM3201 แคลคูลัส 13(3-0-6)
TPFS3201 เคมีทั่วไป3(3-0-6)
TPFS3202 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป1(0-2-1)
THUM3015 *การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 2*******
รวมหน่วยกิต17(13-8-30)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต
IENG3105 ภาษาอังกฤษ 23(2-2-5)
TBME3220 การเขียนแบบวิศวกรรม2(1-2-3)
TBME3208 ทักษะพื้นฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์2(0-4-2)
รวมหน่วยกิต7(3-8-10)

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
TSTA3102 หลักสถิติ3(3-0-6)
TPHE3102 พลศึกษาและนันทนาการ 21(0.5-1-1.5)
TBME3203 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น3(2-2-5)
TBME3215 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 13(3-0-6)
TBME3205 จุลชีววิทยาทางการแพทย์3(2-2-5)
TBME3223 กลศาสตร์วิศวกรรมชีวการแพทย์3(3-0-6)
TBME3323 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์3(2-2-5)
THUM3016 *การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 3*******
รวมหน่วยกิต 19(15.5-7-34.5)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
THUM3110 หลักการคิดและจิตวิทยาพื้นฐาน3(3-0-6)
TBME3216 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 23(3-0-6)
TBME3204 สรีรวิทยาทางการแพทย์3(2-2-5)
TBME3226 วิศวกรรมชีวการแพทย์เบื้องต้น2(2-0-4)
TBME3304 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์3(2-2-5)
TBME3306 อุปกรณ์ชีวการแพทย์4(3-2-7)
THUM3017 *การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 4*******
รวมหน่วยกิต18(15-6-33)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต
IENG3106 ภาษาอังกฤษ 33(2-2-5)
TBME3207 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข2(2-0-4)
TBME3227 พยาธิวิทยาเบื้องต้น2(2-0-4)
รวมหน่วยกิต7(6-2-13)

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
TBME3225 อุณหพลศาสตร์ทางชีวการแพทย์2(2-0-4)
TBME3224 วัสดุศาสตร์วิศวกรรมชีวการแพทย์2(2-0-4)
TBME3302 เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมทางการแพทย์3(2-2-5)
TBME3307 การวัดและเครื่องมือวัดทางชีวการแพทย์ 3(2-2-5)
TBME3309 การควบคุมคุณภาพและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์3(2-2-5)
******** **วิชาชีพ 13(2-2-5)
******** วิชาเลือกเสรี 23(3-0-6)
THUM3018 *การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 5*******
รวมหน่วยกิต 19(15-8-34)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
IENG3107 ภาษาอังกฤษ 43(2-2-5)
TBME3327 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์3(2-2-5)
TBME3336 สหกิจศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 16(0-36-0)
THUM3019 *การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 6*******
รวมหน่วยกิต12(4-40-10)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต
TBME3329 วิศวกรรมชีวภาพ2(2-0-4)
TBME3331 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมชีวการแพทย์3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต5(4-2-9)

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
TBME3312 จริยธรรมทางการแพทย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1(1-0-2)
TBME3332 การประกอบธุรกิจทางวิศวกรรมการแพทย์2(2-0-4)
TBME3335 โครงงานวิศวกรรมชีวการแพทย์2(0-8-0)
******** **วิชาชีพ 23(3-0-6)
IENG3108 ภาษาอังกฤษ 53(2-2-5)
THUM3020 *การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 7*******
รวมหน่วยกิต 11(8-10-17)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
TBME3333 วิศวกรรมโรงพยาบาล3(3-0-6)
TBME3317 สัมมนาแนวโน้มและการประยุกต์ใช้วิศวกรรมชีวการแพทย์2(2-0-4)
TBME3337 สหกิจศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 26(0-36-0)
THUM3021 *การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 8*******
รวมหน่วยกิต11(5-36-10)