มหาวิทยาลัยคริสเตียน

แผนการศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
IENG3104 English I3(2-2-5)
THUM3126 คริสตจริยธรรมกับเป้าหมายชีวิต2(1.5-1-3.5)
TSOC3128 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
TTHA3102 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3(2-2-5)
TPHE3101 พลศึกษาและนันทนาการ 11(0.5-1-1.5)
TBME3228 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 13(2-2-5)
TBME3226 วิศวกรรมชีวการแพทย์เบื้องต้น2(2-0-4)
THUM3014 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 1********
รวมหน่วยกิต 17(14–6–31)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
IENG3105 English II3(2-2-5)
TSOC3106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน2(1-2-3)
TPFS3236 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ2(1-2-3)
TPFS3234 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ2(2-0-4)
TSTA3102 หลักสถิติ3(3-0-6)
TBME3229 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 23(2-2-5)
TBME3232 การเขียนแบบสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์2(1-2-3)
THUM3015 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 2********
รวมหน่วยกิต17(12-10-29)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต
TBME3208 ทักษะพื้นฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์2(0-4-2)
TBME3224 วัสดุศาสตร์วิศวกรรมชีวการแพทย์2(2-0-4)
******** วิชาเลือกเสรี 13(3-0-6)
รวมหน่วยกิต7(4-6-11)

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
IENG3106 ภาษาอังกฤษ 33(2-2-5)
TBME3217 กายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น3(2-2-5)
TBME3219 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์3(2-2-5)
TBME3230 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 13(3-0-6)
TBME3223 กลศาสตร์วิศวกรรมชีวการแพทย์3(3-0-6)
TBME3345 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3(2-2-5)
THUM3016 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 3*********
รวมหน่วยกิต 18(14-8-32)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
IENG3107 English IV3(2-2-5)
TBME3218 สรีรวิทยาทางการแพทย์3(2-2-5)
TBME3231 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ 23(3-0-6)
TBME3225 อุณหพลศาสตร์ทางชีวการแพทย์2(2-0-4)
TBME3324 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 13(2-2-5)
TBME3334 อุปกรณ์ชีวการแพทย์4(3-2-7)
THUM3017 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 4********
รวมหน่วยกิต18(16-10-32)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต
TBME3213 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข2(2-0-4)
TBME3222 พยาธิวิทยาเบื้องต้น2(2-0-4)
TBME3325 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 23(2-2-5)
รวมหน่วยกิต7(6-2-13)

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
TBME3302 เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมทางการแพทย์3(2-2-5)
TBME3307 การวัดและเครื่องมือวัดทางชีวการแพทย์ 3(2-2-5)
TBME3338 การควบคุมคุณภาพและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์3(2-2-5)
TBME3340 การประกอบธุรกิจทางวิศวกรรมการแพทย์2(2-0-4)
******** รายวิชาชีพเลือก 1**3(2-2-5)
******** วิชาเลือกเสรี 23(3-0-6)
THUM3018 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 5***********
รวมหน่วยกิต 17(13-8-30)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
TBME3312 จริยธรรมทางการแพทย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวการแพทย์1(1-0-2)
TBME3327 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์3(2-2-5)
TBME3328 วิศวกรรมชีวเวช3(3-0-6)
TBME3331 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมชีวการแพทย์3(2-2-5)
TBME3332 การเขียนโปรแกรมสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์3(2-2-5)
TBME3341 วิศวกรรมโรงพยาบาล3(3-0-6)
THUM3019 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 6***********
รวมหน่วยกิต19(13-6-29)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต
TBME3322 ฝึกประสบการณ์วิศวกรรมชีวการแพทย์3(0-18-0)
รวมหน่วยกิต3(0-18-0)

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
TBME3346 สัมมนาแนวโน้มและการประยุกต์ใช้วิศวกรรมชีวการแพทย์ 2(1-2-3)
TBME3342 โครงงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2(0-8-0)
******** รายวิชาชีพเลือก 2**3(3-0-6)
THUM3020 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 7***********
รวมหน่วยกิต 5(4-10-9)
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
TBME3326 สหกิจศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 6(0-36-0)
THUM3021 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 8***********
รวมหน่วยกิต6(0-36-0)