มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี

กับ อาจารย์พิมพ์นิภา ศรีนพคุณ

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์พิมพ์นิภา ศรีนพคุณ ในโอกาสสำเร็จการศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 จากมหาวิทยาลัยมหิดล