มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดี กับ คุณสุรัตน์ จิตเมต

ที่ได้รับรางวัล พยาบาลผู้มีจิตใจของผู้ให้

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี กับคุณสุรัตน์ จิตเมต ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร Bachelor of Nursing Science Program ที่ได้รับรางวัล พยาบาลผู้มีจิตใจของผู้ให้ จากโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
     >>>> ป้จจุบันคุณสุรัตน์ จิตเมต เป็นพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานแผนกหอป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร