มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ขอแสดงความยินดี กับ คุณมาริษา นุชกำบัง

ที่ได้รับรางวัล คนดีศรีพยาบาล ระดับปฏิบัติการ

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี กับคุณมาริษา นุชกำบัง ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล ที่ได้รับรางวัล คนดีศรีพยาบาล ระดับปฏิบัติการ จากโรงพยาบาลราชบุรี
     >>>> ป้จจุบันคุณมาริษา นุชกำบัง เป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย 1 โรงพยาบาลราชบุรี