มหาวิทยาลัยคริสเตียน

กิจกรรมคริสเตียนร่วมใจ ชวนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ

     อาจารย์เมธาวี ดวงจินดาและอาจารย์พัทธนันท์ กมลศิริอนันต์ นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา TNUR3372 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน

👶🏻จัดโครงการ “คริสเตียนร่วมใจ ชวนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ” 👧🏻

ณ โรงเรียนวัดปรีดาราม (มณีศิริวรรณ)💐 ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2566

นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 ได้ทำการตรวจร่างกายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ประเมินพัฒนาการ

  1. ตรวจร่างกาย
  2. ตรวจวัดสายตา
  3. ประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
  4. ประเมินสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

🎄ในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2566  โดยมีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ  และมีกิจกรรมการให้ความรู้

  1. สุขบัญญัติ 10 ประการ
  2. การปฐมพยาบาลเบื้อต้น
  3. การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

โดยในแต่ละกิจกรรม มีการถาม-ตอบ และแจกรางวัลเเก่เด็กๆ

ได้การตอบรับจากคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดปรีดาราม (มณีศิริวรรณ) เป็นอย่างมาก