มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การประชุมวิชาการพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 17

     การประชุมวิชาการพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 17 หลักสูตรดี มีคุณภาพ…วันนี้เป็นอีกวันแห่งความภาคภูมิใจของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยคริสเตียน ที่นักศึกษาได้รับทุนการทำวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาจากทุนหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย คือ คุณวไลลักษณ์ มั่นคง และ นางสาวอรอนงค์  ปิตตาระเต นักศึกษาหลักสูตร Bachelor of Nursing Science Program ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิโอกุระ เป็นเวลาต่อเนื่องปีที่ 3