มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เข้าร่วมเป็นผู้ตัดสินกีฬาเรือพายในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์

     เข้าร่วมเป็นผู้ตัดสินกีฬาเรือพายในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

      อาจารย์นวลตอง อนุตตรังกูร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เข้าร่วมเป็นผู้ตัดสินกีฬาเรือพายในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 26 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567