มหาวิทยาลัยคริสเตียน

logo-Christian

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคริสเตียน

ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียนและผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารการเงิน

อาจารย์อุริส แจ้งเจริญ

อาจารย์ อุริส แจ้งเจริญ

รองอธิการบดี ด้านทรัพย์สิน

อาจารย์ ดร. พรทิพย์ กวินสุพร

ดร.พรทิพย์ กวินสุพร

ผู้ช่วยอธิการบดีอาวุโส ด้านวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

อาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร

อาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาจารย์ ดร.อภินันต์ อันทวีสิน

อาจารย์ ดร.อภินันต์ อันทวีสิน

คณบดีคณะสหวิทยาการ

ศาสนาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ลิ่มทองวิรัตน์

คณบดีคณะคริสตศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศาสนาจารย์จิรยุทธ วจนะถาวรชัย

อนุศาสก

ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

ศาสตราจารย์ ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิจัย

อาจารย์สุภัสสรา วิภากูล

อาจารย์ สุภัสสรา วิภากูล

ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านบริหารทั่วไป

อาจารย์ โสภิณ ทวีพงศากร

อาจารย์ โสภิณ ทวีพงศากร

ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ ดร. ลัดดาวรรณ เสียงอ่อน

อาจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ เสียงอ่อน

ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิชาการ