มหาวิทยาลัยคริสเตียน

logo-Christian

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคริสเตียน

ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน
และผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารการเงิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ

อาจารย์อุริส แจ้งเจริญ

รองอธิการบดี ด้านทรัพย์สิน

อาจารย์ อุริส แจ้งเจริญ

อาจารย์ ดร. พรทิพย์ กวินสุพร

ผู้ช่วยอธิการบดีอาวุโส ด้านวิชาการ

ดร.พรทิพย์ กวินสุพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร รุจนเวช

อาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร

อาจารย์ ดร.อภินันต์ อันทวีสิน

คณบดีคณะสหวิทยาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันต์ อันทวีสิน

คณบดีคณะคริสตศาสนศาสตร์

ศาสนาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ลิ่มทองวิรัตน์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อนุศาสก

ศาสนาจารย์จิรยุทธ วจนะถาวรชัย

ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

อาจารย์สุภัสสรา วิภากูล

ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านบริหารทั่วไป

อาจารย์ สุภัสสรา วิภากูล

อาจารย์ โสภิณ ทวีพงศากร

ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ โสภิณ ทวีพงศากร

อาจารย์ ดร. ลัดดาวรรณ เสียงอ่อน

ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ เสียงอ่อน