มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี

กับ คุณกันต์กนิษฐ์ จักรเขียว

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี กับ คุณกันต์กนิษฐ์ จักรเขียว ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รหัส 570xxx

ที่ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ใช้บริการ ปัจจุบัน คุณกันต์กนิษฐ์  จักรเขียว ปฏิบัติงาน แผนกผู้ป่วยในอายุรกรรม และหอผู้ป่วยวิกฤตหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลราชธานี