คณะสหวิทยาการ

Multidisciplinary College มหาวิทยาลัยคริสเตียน

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Graphic and Multimedia Design

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Graphic and Multimedia Design)
อักษรย่อภาษาไทย : วท.บ. (การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Graphic and Multimedia Design)
Previous slide
Next slide

จุดเด่นของหลักสูตร

อาชีพในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงสร้างหลักสูตร

 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 • ประมาณการค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 • ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา
 • 1.ค่าหน่วยกิต
 • 2.ค่าบำรุงการศึกษา
 • 3.ค่าธรรมเนียมและใช้จ่ายอื่นๆ
 • ชั้นปีที่ 1 ภาคที่ 1 → 25,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 1 ภาคที่ 2 → 25,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน → 20,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 1 → 25,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 2 → 25,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน → 20,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 3 ภาคที่ 1 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 3 ภาคที่ 2 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 4 ภาคที่ 1 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 4 ภาคที่ 2 → 35,000 ฿
ปีการศึกษา2565

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อ.นิตยา เปล่งเจริญสิริชัย
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อ.บุญจรีย์ เจษฎาปกรณ์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อ.ปรีชา พินชุนศรี
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อ.ทรงวุฒิ ศรีรัตนมงคล
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อ.ฐิติกร จันทพลาบูรณ์

คณะอื่นๆ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์นิตยา เปล่งเจริญสิริชัย

Curriculum Vitae วุฒิการศึกษา

1. วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์บุญจรีย์ เจษฎาปกรณ์

Curriculum Vitae วุฒิการศึกษา

1. วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)มหาวิทยาลัยรังสิต
2. บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ปรีชา พินชุนศรี

Curriculum Vitae วุฒิการศึกษา

1. คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ทรงวุฒิ ศรีรัตนมงคล

Curriculum Vitae วุฒิการศึกษา

1. คอ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ศษ.บ. (ออกแบบศิลปะประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ธัญบุรี)

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ฐิติกร จันทพลาบูรณ์

Curriculum Vitae วุฒิการศึกษา

1. คอ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ศษ.บ. (ออกแบบศิลปะประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ธัญบุรี)