หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Graphic and Multimedia Design

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Graphic and Multimedia Design)
อักษรย่อภาษาไทย : วท.บ. (การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Graphic and Multimedia Design)

FOLLOW US

จุดเด่นของหลักสูตร

อาชีพในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงสร้างหลักสูตร

 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณการค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ปีการศึกษา 2565
 • ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา
 • 1.ค่าหน่วยกิต 2.ค่าบำรุงการศึกษา 3.ค่าธรรมเนียมและใช้จ่ายอื่นๆ
 • ชั้นปีที่ 1 ภาคที่ 1 → 25,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 1 ภาคที่ 2 → 25,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน → 20,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 1 → 25,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 2 → 25,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน → 20,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 3 ภาคที่ 1 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 3 ภาคที่ 2 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 4 ภาคที่ 1 → 35,000 ฿
 • ชั้นปีที่ 4 ภาคที่ 2 → 35,000 ฿

“รวมประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 280,000   บาท”

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อ.นิตยา เปล่งเจริญสิริชัย
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อ.บุญจรีย์ เจษฎาปกรณ์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อ.ปรีชา พินชุนศรี
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อ.ทรงวุฒิ ศรีรัตนมงคล
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อ.ฐิติกร จันทพลาบูรณ์

คณะอื่นๆ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • International Program
  Bachelor of Nursing Science Program
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (Bachelor of Science Program in Physical Therapy)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (Bachelor of Science Program in Innovation in Food Technology and Nutrition)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (Bachelor of Science Program in Sports Science)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Bachelor of Science Program in Graphic and Multimedia Design)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ (Bachelor of Business Administration Program in Health Service Management)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (Bachelor of Business Administration Program in Trading Innovation Management)
 • International Program Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Management
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Master of Education Program in Educational Administration)
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
 •  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน (Doctor of Philosophy in Public and Private Management)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (Doctor of Philosophy in Nursing Management)
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์นิตยา เปล่งเจริญสิริชัย

Curriculum Vitae วุฒิการศึกษา

1. วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์บุญจรีย์ เจษฎาปกรณ์

Curriculum Vitae วุฒิการศึกษา

1. วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)มหาวิทยาลัยรังสิต
2. บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ปรีชา พินชุนศรี

Curriculum Vitae วุฒิการศึกษา

1. คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ทรงวุฒิ ศรีรัตนมงคล

Curriculum Vitae วุฒิการศึกษา

1. คอ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ศษ.บ. (ออกแบบศิลปะประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ธัญบุรี)

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ฐิติกร จันทพลาบูรณ์

Curriculum Vitae วุฒิการศึกษา

1. คอ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ศษ.บ. (ออกแบบศิลปะประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ธัญบุรี)