คณะสหวิทยาการ

Multidisciplinary College มหาวิทยาลัยคริสเตียน

สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ

สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ

การจัดการบริการสุขภาพ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Health Service Management

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการบริการสุขภาพ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Health Service Management
อักษรย่อภาษาไทย : บธ.บ. (การจัดการบริการสุขภาพ)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Health Service Management)
Previous slide
Next slide

จุดเด่นของหลักสูตร

อาชีพในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงสร้างหลักสูตร

 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 10 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 18 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 2 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 49 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 49 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 • ประมาณการค่าหน่วยกิต
 • ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ปีการศึกษา 2563
 • ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา
 • 1.ค่าหน่วยกิต
 • 2.ค่าบำรุงการศึกษา
 • 3.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 • ชั้นปีที่ 1 ภาคที่ 1 28,750.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 1 ภาคที่ 2 28,750.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 1 28,750.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 2 28,750.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 3 ภาคที่ 1 28,750.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 3 ภาคที่ 2 28,750.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 4 ภาคที่ 1 28,750.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 4 ภาคที่ 2 28,750.00 ฿
 • ยอดรวม 230,000.00 ฿
ปีการศึกษา 2563

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อ.ดร.อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อ.ดร.กิตติพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อ.สุภัสสรา วิภากูล
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อ.ฐิติรัตน์ จันทรดารา
อ. ดร.นภาพร สายชู

คณะอื่นๆ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ดร.อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์

Curriculum Vitae วุฒิการศึกษา

1. ปร.ด. (การบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
2. บธ.ม. (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์   ตระกูลโชคอำนวย

Curriculum Vitae วุฒิการศึกษา

1. ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. Certificate: Management Training Program; Oklahoma State University, USA.

3. บธ.ม. (การประกอบการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร        

4. อ.บ. (เอเชียศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ สุภัสสรา วิภากูล

Curriculum Vitae วุฒิการศึกษา

1. กจ.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน

2. ประกาศนียบัตรเลขานุการ YWCA Secretarial School (Bangkok)

3. ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ฐิติรัตน์ จันทรดารา

Curriculum Vitae

วุฒิการศึกษา   
1. บธ.ม. (สำหรับนักบริหาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาจารย์ ดร.นภาพร สายชู

Curriculum Vitae วุฒิการศึกษา

1. ปร.ด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การบริหารการพยาบาล) มหาวิทยาลัยคริสเตียน

2. บธ.ม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

3. ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช               

4. วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล