คณะสหวิทยาการ

Multidisciplinary College มหาวิทยาลัยคริสเตียน

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Trading Innovation Management

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมการค้า)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Trading Innovation Management
อักษรย่อภาษาไทย : บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการค้า)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Trading Innovation Management)

จุดเด่นของหลักสูตร

อาชีพในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากสถานประกอบการ

โครงสร้างหลักสูตร

 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 122 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 31 หน่วยกิต

     1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 10 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 18 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต

     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 30 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก จำนวน 15 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

trading

1. ไม่รวมค่าหนังสือ และค่าบำรุงหอพัก
2. ไม่รวมรายวิชาเสริมพื้นฐาน กรณีที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม
3. กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษา คิดอัตราหน่วยกิตละ 500 บาท ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นคิดตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อ.นภา นาคแย้ม
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อ.สุขุม ปิ่นวิถี
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อ.ชนาธิป ทิพยานนท์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อ.ดร.สมานใจ ขันทีท้าว

คณะอื่นๆ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์

Curriculum Vitae วุฒิการศึกษา

1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีต้นทุน)   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4. การศึกษาบัณฑิต (การบัญชี)

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์นภา นาคแย้ม

Curriculum Vitae วุฒิการศึกษา

1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์สุขุม ปิ่นวิถี

Curriculum Vitae วุฒิการศึกษา

1. บธ.ม.(การจัดการตลาดและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยสยาม
2. บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ชนาธิป ทิพยานนท์

Curriculum Vitae วุฒิการศึกษา

1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ดร.สมานใจ ขันทีท้าว

Curriculum Vitae วุฒิการศึกษา

1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จริยศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม