หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Trading Innovation Management

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมการค้า)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Trading Innovation Management
อักษรย่อภาษาไทย : บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการค้า)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Trading Innovation Management)

FOLLOW US

จุดเด่นของหลักสูตร

อาชีพในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากสถานประกอบการ

โครงสร้างหลักสูตร

 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 122 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 31 หน่วยกิต

     1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 10 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 18 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต

     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 30 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก จำนวน 15 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

trading

1. ไม่รวมค่าหนังสือ และค่าบำรุงหอพัก
2. ไม่รวมรายวิชาเสริมพื้นฐาน กรณีที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม
3. กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษา คิดอัตราหน่วยกิตละ 500 บาท ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นคิดตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อ.นภา นาคแย้ม
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อ.สุขุม ปิ่นวิถี
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อ.ชนาธิป ทิพยานนท์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อ.ดร.สมานใจ ขันทีท้าว

คณะอื่นๆ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • International Program
  Bachelor of Nursing Science Program
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (Bachelor of Science Program in Physical Therapy)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (Bachelor of Science Program in Innovation in Food Technology and Nutrition)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (Bachelor of Science Program in Sports Science)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Bachelor of Science Program in Graphic and Multimedia Design)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ (Bachelor of Business Administration Program in Health Service Management)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (Bachelor of Business Administration Program in Trading Innovation Management)
 • International Program Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Management
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Master of Education Program in Educational Administration)
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
 •  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน (Doctor of Philosophy in Public and Private Management)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (Doctor of Philosophy in Nursing Management)
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์

Curriculum Vitae วุฒิการศึกษา

1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีต้นทุน)   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4. การศึกษาบัณฑิต (การบัญชี)

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์นภา นาคแย้ม

Curriculum Vitae วุฒิการศึกษา

1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์สุขุม ปิ่นวิถี

Curriculum Vitae วุฒิการศึกษา

1. บธ.ม.(การจัดการตลาดและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยสยาม
2. บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ชนาธิป ทิพยานนท์

Curriculum Vitae วุฒิการศึกษา

1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ดร.สมานใจ ขันทีท้าว

Curriculum Vitae วุฒิการศึกษา

1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จริยศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม