คณะสหวิทยาการ

Multidisciplinary College มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy in Public and Private Management

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Public and Private Management)
อักษรย่อภาษาไทย : ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Public and Private Management)

จุดเด่นของหลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

อาชีพในอนาคต

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิตสะสม อาทิรายวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน และรายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นต้น หรือรายวิชาอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนดโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

แผนการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562
 • ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา 1.ค่าหน่วยกิต 2.ค่าบำรุงการศึกษา 3.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 • ชั้นปีที่ 1 ภาคที่ 1 58,000.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 1 ภาคที่ 2 58,000.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 1 ภาคที่ฤดูร้อน 58,000.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 1 58,000.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 2 58,000.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 2 ภาคที่ฤดูร้อน 58,000.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 3 ภาคที่ 1 58,000.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 3 ภาคที่ 2 58,000.00 ฿
 • ชั้นปีที่ 3 ภาคที่ฤดูร้อน 56,000.00 ฿
 • ยอดรวมตลอดหลักสูตร 520,000 ฿

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผศ.ดร.ชิษณุพงศ์ ทองพวง 

วุฒิการศึกษาสูงสุด :
ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน)  มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

Telephone : 034-388-555 ต่อ 2240 

E-mail :chrisanupongt@christian.ac.th 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผศ.ดร.ไพศาล จันทรังษี

 วุฒิการศึกษางสุด 
ปร.ด(การจัดการ) มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Telephone : 034-388-555 ต่อ 2240 

E-mail : phaisraj@christian.ac.th  

ดร.ปภากร สุวรรณธาดา

วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

Telephone : 034-388-555 ต่อ 2240 

Email : pabhagorns@christian.ac.th

ดร.ภราดี พิริยะพงษ์รัตน์

วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปร.ด. (การบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Telephone : 034-388-555 ต่อ 1114

Email : paradeep@christian.ac.th

คณะอื่นๆ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผศ.ดร.ชิษณุพงศ์ ทองพวง 

วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

Telephone : 034-388-555 ต่อ 2240 

E-mail : chrisanupongt@christian.ac.th 

วุฒิการศึกษา

1. ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน)  มหาวิทยาลัยคริสเตียน  
2. กศ.ม. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
3. วท.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ ประสานมิตร 

ความเชี่ยวชาญ

1. การบริหารงานคุณภาพ 
2. นวัตกรรมการจัดการ
3. การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
4. การจัดการภาครัฐและเอกชน
5. ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบเพื่อการจัดการ

ผลงานวิชาการที่เผยแพร่  

ชิษณุพงศ์ ทองพวง และอภินันต์ อันทวีสิน. (2563). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการจัดการ
     เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ และประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย.
     วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 9(2), 50-72.  

ภราดี พิริยะพงษ์รัตน สุรีย์ กาญจนวงศ์ และชิษณุพงศ์ ทองพวง. (2563). องค์ประกอบของ
     วัฒนธรรมองค์กรตามการรับรู้ของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดองค์กรคริสตศาสนา
     ในประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 17(1), 193-211. 

สุรีย์ กาญจนวงศ์ ไพศาล จันทรังษี ชิษณุพงศ์ ทองพวง และปภากร สุวรรณธาดา. (2562). โมเดล
     ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลกับความ
     สามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย. วารสาร
     มหาวิทยาลัยคริสเตียน, 26 (1) 88-96. 

อภินันต์ อันทวีสิน ชิษณุพงศ์ ทองพวง รมย์รัมภา ณัฐธัญอติรุจ และรุ่งแก้ว พุ่มโพธิ์. (2563). องค์
     ประกอบขององค์การที่มีสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยเอกชน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัย-
     คริสเตียน. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 17(1), 193-211. 

ชิษณุพงศ์ ทองพวง อภินันต์ อันทวีสิน สมานใจ ขันทีท้าว ทิพาพร ปราก และรัศมี ลักขณาวรรณพร.
     (2560). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของนวัตกรรมทางธุรกิจที่มีต่อประสิทธิผลองค์การของธุรกิจ
     ขนาดกลาง และขนาดย่อม. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 24(3). 55- 66. 

ชิษณุพงศ์ ทองพวง พัชราภรณ์ ดวงชื่น และอภินันต์ อันทวีสิน. (2560). โมเดลความสัมพันธ์เชิง
     สาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
     เอกชนในประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 19(1), 77-84. 

ปภากร สุววณธาดา ชิษณุพงศ์ ทองพวง และสุภ ไวศยารัทธ์. (2560). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
     ระหว่าง สมรรถนะ ความเป็นมืออาชีพ และคุณภาพรายงานการ
     ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของนักประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัย
     คริสเตียน, 19(1). 50-64. 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ดร.ไพศาล จันทรังษี 

วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Telephone : 034-388-555 ต่อ 2240 

E-mail : phaisraj@christian.ac.th  

วุฒิการศึกษา

1. ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. 2551 
2. บธ.ม. (การตลาด)มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย พ.ศ. 2547 
3. กจ.ม.(การจัดการ)มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2545 
4. วท.บ.(สถิติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2521 

ความเชี่ยวชาญ

1. การจัดการทั่วไป 
2. การจัดการเชิงกลยุทธิ์ 
3. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อการจัดการ 
5. ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบเพื่อการจัดการ 

ผลงานวิชาการที่เผยแพร่  

สุรีย์ กาญจนวงศ์ ไพศาล จันทรังษี ชิษณุพงศ์ ทองพวง และปภากร สุวรรณธาดา. (2562). โมเดล
     ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลกับความ
     สามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย. วารสาร
     มหาวิทยาลัยคริสเตียน, 26(1). 55-64. 

อนุธิดา ประเสริฐ สุรีย์ กาญจนวงศ์ และไพศาล จันทรังษี. (2563). องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์
     ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 26(3), 70-80. 

ธีระ เทิดพุทธธรรม  สุรีย์ กาญจนวงศ์  และไพศาล จันทรังษี. (2562). การวิเคราะห์องค์ประกอบของ
     แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใน
     ประเทศไทย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 8(4). 168-177. 

ธีระ เทิดพุทธธรรม  สุรีย์ กาญจนวงศ์  และไพศาล จันทรังษี. (2562).ตัวกำหนดการกำกับดูแล
     กิจการที่ดีที่มีต่อผลการดำเนินงานการบริหารด้านการเงินของ บริษัทจดทะเบียนใน
     ประเทศไทย.วารสารมหาวิทยาลัย คริสเตียน, 25(2), 27-36. 

กำพล พาหิระ  สุรีย์ กาญจนวงศ์ และไพศาล จันทรังษี. (2562). ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของ
     ความผูกพันของพนักงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 25(1), 94-102. 

กำพล พาหิระ  สุรีย์ กาญจนวงศ์ และไพศาล จันทรังษี. (2562). ตัวแบบสมการโครงสร้างของ
     ประสิทธิผลของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, 14(2), 125-
     133. 

ถนอมนวล ลีกุลพิทักษ์ สุรีย์ กาญจนวงศ์ ไพศาล จันทรังษี. (2561). องค์ประกอบของความเป็นผู้
     ประกอบการองค์กรธุรกิจไม้ยางพาราในประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 24(1), 71-
     84.  

ธัชนันท์ มโนเพ็ชรเกษม สุรีย์ กาญจนวงศ์ และไพศาล จันทรังษี. (2562). การพัฒนาแบบสอบถาม
     องค์ประกอบของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้ปฏิบัติวิชาชีพกายอุปกรณ์ในประเทศไทย. วารสาร
     พยาบาลทหารบก, 19(พิเศษ), 433-441. 

ไพศาล จันทรังษี (2561). การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ
     สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช-
     พฤกษ, ฉบับเสริม ครบรอบ 12 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (ธันวาคม 2561).  

อาจารย์ ดร.ปภากร สุวรรณธาดา

วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Telephone : 034-388-555 ต่อ 2240 

Email : pabhagorns@christian.ac.th

วุฒิการศึกษา

1. ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน

2. บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) สถาบันเทคโลโนลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารราชกระบัง

3. คพ.ม. (เคหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับ

4. วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแข่น

ความเชี่ยวชาญ

1. การจัดการภาครัฐและเอกชน

ผลงานวิชาการ (ผลงานวิจัย) ที่เผยแพร่

ชิษณุพงศ์ ทองพวง ไพศาล จันทรังษี  ปภากร สุววณธาดา เสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์ และภราดี
     พิริยะพงษ์รัตน. (2564). รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารผลงาน การบริหารงานคุณภาพ
     และองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยคริสเตียน, วารสารมหาวิทยาลัย คริสเตียน,
     28(1), 128-140.

สุรีย์ กาญจนวงศ์ ไพศาล จันทรังษี, ชิษณุพงศ์ ทองพวง และปภากร สุวรรณธาดา (2562). โมเดล
     ความสัมพันธ์เชิง สาเหตุระหว่างการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลกับความ
     สามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, ที่
     24 ฉบับที่ 3, 403-416.

ปภากร สุววณธาดา ชิษณุพงศ์ ทองพวง และสุภ ไวศยารัทธ์ (2560). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
     ระหว่าง สมรรถนะ   ความเป็นมืออาชีพ และคุณภาพรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของนัก
     ประเมินมูลค่าทรัพย์สินใน ประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, ปีที่ 19 ฉบับที่ 1, 416-
     425.

 

อาจารย์ ดร.ภราดี พิริยะพงษ์รัตน์

วฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด. (การบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Telephone : 034-388-555 ต่อ 1114

Email : paradeep@christian.ac.th

วุฒิการศึกษา

1. ปร.ด. (การบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน

2. นศ.ม. (สื่อสารการตลาด) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

3. ศป.บ. (ดุริยางดศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

1. การจัดการภาครัฐและเอกชน

ผลงานวิชาการ (ผลงานวิจัย) ที่เผยแพร่

ภราดี พิริยะพงษ์รัตน์, อุริส แจ้งเจริญ และสุภัสสรา วิภากูล.   (2564).  ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่
     ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาที่เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนจังหวัดนครปฐม. วารสาร
     วิชาการ ปขมท
, 9(3), 1-10.

ชิษณุพงศ์ ทองพวง, อภินันต์  อันทวีสิน,ปภากร  สุวรรณธาดา,ไพศาล จันทรังษี และภราดี พิริยะ
     พงษ์รัตน์. (2565). รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารผลงาน การบริหารงานคุณภาพและ 
     องค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยคริสเตียน.วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 28(1),128-
     140

ภราดี พิริยะพงษ์รัตน์, สุรีย์ กาญจนวงศ์ และชิษณุพงศ์ ทองพวง. (2563). องค์ประกอบของ
     วัฒนธรรมองค์กรตามการรับรู้ของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดองค์กรคริสตศาสนา
     ในประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน. 26(4), 1-13.

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล

วฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

Telephone : 034-388-555 ต่อ 2240 

Email : chardchaiu@christian.ac.th 

วุฒิการศึกษา

1. ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยคริสเตียน  
2. กจ.ม.(บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยคริสเตียน   
3. บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 

ความเชี่ยวชาญ

1. การจัดการภาครัฐและเอกชน
2. รัฐประศาสนศาสตร์
3. รัฐศาสตร์
4. เกษตร
5. นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์)

ผลงานวิชาการ (ผลงานวิจัย) ที่เผยแพร่  

        ชาติชัย อุดมกิจมงคล. (2560).ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร.วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. ปีที่12 ฉบับที่ 2 หน้า 34-40. (TCI 2) 

        ชาติชัย อุดมกิจมงคล.(2561). อิทธิพลของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดสกลนคร.วารสารวิชาการรมยสาร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.ปีที่16 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2561.หน้า 483-499. (TCI 1) 

        Chardchai Udomkijmongkol. (2018). The Influence of Transformational Leadership, Organizational Culture and Good governance on Organizational Effectiveness of Local Administrative Organizationals.in Nakhon Phanom Province. National and International Research Conference (NIRC II 2018) BurirumRajabhatUniversity,Thailand.(Rommayasan Academic Journal.Vol 16Special Issue 2018:355-366). (TCI 1) 

        ชาติชัย อุดมกิจมงคล.(2561). การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและสัมฤทธิผลตามหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดสกลนคร.วารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.ฉบับพิเศษ.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 หน้า 127-130. (TCI 1) 

        พิสดาร แสนชาติและชาติชัย อุดมกิจมงคล. (2561).ผลการประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน SOCLEAN Model ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเขตชนบท : กรณีเทศบาลตำบลนาโพธิ์และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี. งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 2 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. หน้า 231. 

        Chardchai Udomkijmongko&. PissadarnSaenchat. (2018). The Quality of Work Life and Organization Engagement of the Staff of Sub-District Municipalities in Muang district Sakon Nakhon Province. 2018. The International Symposium on Business and Social Sciences. July 17-19, 2018. Seoul, South Korea. TISS 0202 : 147. 

        ชาติชัย อุดมกิจมงคล ชนินทร์ วะสีนนท์ และพิสดาร แสนชาติ.(2561).การจัดการขยะมูลฝอยโดย: กรณีธนาคารขยะรีไซเคิล เทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ 30 กันยายน 2561: 112-120. (TCI 2) 

        ชาติชัย อุดมกิจมงคลและพิสดาร แสนชาติ. (2561).ความผูกพันต่อองค์การต่อการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร. งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 7. วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. หน้า145-146. 

        สามารถ อัยกร, จิตติ กิตติเลิศไพศาล, ชาติชัย อุดมกิจมงคล, วัชรพงษ์ อินทรวงศ์” (2561). อิทธิพลของปัจจัยวัฒนธรรมองค์การภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง หลักธรรมาภิบาลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การ : กรอบแนวคิดการวิจัย. วารสารราชพฤกษ์.ปีที่ : 16 ฉบับที่ 2:  9-17 (TCI 1) 

        Kitingoen, P., Kittilertpaisarn, J., Udomkitmongkol, C., Karnsomdee, P. (2019). Factors Influencing the Effectiveness of the Public Participation Strategy and the Network of Police Operations in the Provincial Police Region 4. Governance Journal, 8(1): 229-249. (TCI 1)  

        Sripramai, P., Kittilertpaisarn, J., Udomkitmongkol, C., Karnsomdee, P. (2019). The Proposed Policy for Participatory Budgeting Administration of the Local Administrative Organization of the Central Northeastern Thailand. Governance Journal, 8(1): 97-118. (TCI 1)  

        Sukimanil, U., Kittilertpaisarn, J., Udomkitmongkol, C., Karnsomdee, P. (2019). The Proposed Policy Administrative Development Scheme of Amalgamation towards Achieved University: A Case Study of Nakhon Phanom University. Journal of MCU Peace Studies, 7(3): 628-643. (TCI 1) 

        Chaisura, N., Udomkitmongkol, C., Karnsomdee, P., Sawaddithaisong, S. (2018). The Influence of Transformational Leadership, Organizational Culture, and Good Governance on Organizational Effectiveness of Local Administration Organizations in the Upper Northeast 2. Nakhon Panom University Journal, 8(1): 28-38. (TCI 1)  

        Krairat, P., Kittilertpaisarn, J., Udomkitmongkol, C., Karnsomdee, P. (2018). A Causal Relationship Model of Factors Affecting the Effectiveness of Environmental Health Service System Development of Local Administrative Organizations in North-Eastern Region of Thailand. วารสารชุมชนวิจัย, 12(3): 185-199. (TCI 1)  

        Boonruksa, W., Kittilertpaisarn, J., Karnsomdee, P., Udomkitmongkol, C. (2018). The Causal Relationship Model of Factors Influencing the Effectiveness of Thai Traditional Medicine Health Service of the Community Hospital in the Upper Northeastern Region. NRRU Community Research Journal, 12(Special): 23-38. (TCI 1) 

        Kirdmalai, N., Vaseenon, C., Romyen, L., Udomkitmongkol, C. (2018). Administrative Development Conditions and Problems of Indigo Product Implementation in Sakon Nakhon Province. Governance journal, 7(2) : 291-313 . (TCI 1) 

        Chardchai Udomkijmongkol (2019). The Influence of Transformational Leadership-Based Administration on Administrative Effectiveness of Sub-District Municipality Administrators in Sakon Nakhon, Thailand. Asian Political Science Review Vol. 3 No. 1 (January – June 2019). : 80-88.(วารสารนานาชาติ ที่ กพอ.รับรอง_Ingenta Connect http://www.ingentaconnect.com). 

        Sanyasorn Swasthaisong and Chardchai Udomkijmongkol. (2019). An Assessment Survey of Integrity andTransparency in Local Government Organizations. International Journal of Crime, Law and Social Issues Vol. 6 No. 1 (January – June 2019). : 90-98. (วารสารนานาชาติ ที่ กพอ.รับรอง_Ingenta Connect http://www.ingentaconnect.com). 

        Pissadarn Saenchat and Chardchai Udomkijmongkol. (2019). Community-Based Natural Resource and Environmental Management in Songkram River Basin, Tha Kon Community, Sakon Nakhon Province, Thailand. Asian Political Science Review Vol. 3 No. 1 (January – June 2019). : 89-97.(วารสารนานาชาติ ที่ กพอ.รับรอง_Ingenta Connect http://www.ingentaconnect.com). 

        ชาติชัย อุดมกิจมงคล.ชาคริตชาญชิตปรีชา และพิสดาร แสนชาติ..(2562). อิทธิพลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อสัมฤทธิผลตามหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดสกลนคร. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) (TCI 1) 

        ชาติชัย อุดมกิจมงคล.(2563). การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและผลสัมฤทธิ์ตามหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดสกลนคร,.มนุษยสังคมสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. ปีที่ 18 ฉบับที่ 1. (มกราคม-เมษายน) หน้า 111-125. (TCI 2) 

        Udomkijmongkol, C, Saenchat, P, Sawasthaisong, S, Kittilertpaisan. J. (2020). Sakon Nakhon “Indigo Value Chain”. Test Engineering and Management Journal. (ISSN 0193-4120) July 2020. (Scopus, Q4). 

        Saenchat, P, Udomkijmongkol, C, Kittilertpaisan. J. Vaseenonta, C, Sawasthaisong, S. (2020). “Participatory Local Development Administration on Natural Resource and Environmental Management”. Test Engineering and Management Journal. (ISSN 0193-4120) July 2020. (Scopus, Q4). 

        Sawasthaisong, S, Kittilertpaisan. J, Lomyen L, Udomkijmongkol, C, Saenchat, P. (2020). “Model for Transparency of Local Government Organizations”. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. (ISSN 14757192) July 2020. (Scopus, Q4). 

        สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง พิสดาร แสนชาติ และ ชาติชัย อุดมกิจมงคล.(2564).วัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของหมู่บ้านต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.ปีที่   ฉบับที่ 77. หน้า  . (TCI 2) 

        พิสดาร แสนชาติ, จิตติ กิตติเลิศไพศาล, ชาติชัย อุดมกิจมงคล.และสัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง. (2564).การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุนทางธรรมชาติ ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7. 23 กุมภาพันธ์ 2564. 

ผลงานบทความและเอกสารทางวิชาการ 

        ชาติชัย อุดมกิจมงคล.(2560).บทความวิชาการเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล.วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน. ปีที่ 23 ฉบับที่ 2. เดือนเมษายน-มิถุนายน.หน้า 288-295. . (TCI 1) 

        ชาติชัย อุดมกิจมงคล.(2561).บทความวิชาการเรื่อง ธรรมาภิบาลเพื่อขจัดการทุจริตและการขัดกันแห่งผลประโยชน์. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.ปีที่ 15 ฉบับที่ 68. หน้า 23-29. . (TCI 2) 

        Chardcha iUdomkijmongkol. (2018). Co-operation Network Building for determining the Common Core of Moral and Ethical Standard of Political Position Holders and Government Officials by the Political Development Council of Thailand. RajabhatMaha Sarakham University Journal. 12th year Special Edition: 169-177. . (TCI 1) 

        ชาติชัย อุดมกิจมงคล. (2562).เอกสารประกอบการสอนวิชา การเมืองการปกครองของไทย. ยูบีคิดส์ จำกัด.สกลนคร. 121 หน้า. 

        ชาติชัย อุดมกิจมงคล.(2563). รายงานวิจัย การบูรณาการของห่วงโซ่คุณค่าครามสกลนคร. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

        ชาติชัย อุดมกิจมงคล. (2563).เอกสารประกอบการสอนวิชา การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่. ยูบีคิดส์ จำกัด.สกลนคร.177 หน้า. 

รางวัลที่ได้รับ 

1. เกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองระดับดีมาก สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2559 
2. เกียรติบัตรวิทยากรพิเศษ หลักสูตรผู้นำนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 29  พ.ศ. 2559 
3. เกียรติบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น“ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4” ณ มรภ.บุรีรัมย์ พ.ศ. 2559 
4. เกียรติบัตรอาจารย์ที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561 
5. เกียรติบัตรอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562 
6. บุคลากรที่ปรึกษา (ระดับ3หมายเลข4508) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง 2563 
7. รางวัลบทความวิจัยดีมาก“ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่7 พ.ศ. 2564