คณะสหวิทยาการ

Multidisciplinary College มหาวิทยาลัยคริสเตียน

วิสัยทัศน์ ปรัชญา วัตถุประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ความหมายของตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วย 

1. วิสัยทัศน์ของคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รักบริการ มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ มีจริยธรรมและคุณธรรม สร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

2. ปรัชญาของคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

    คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มีความเชื่อ และความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งทรงสอนให้มนุษย์รักและบริการซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความสมดุล ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืนอันนำไปสู่สันติสุขของมวลมนุษย์

     คณะสหวิทยาการ เชื่อในการเรียนรู้เชิงรุก ได้แก่ การเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย (Purposeful Learning) การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์(Generative Learning) การเรียนรู้เพื่อส่วนรวม(Mindful Learning) และการเรียนรู้เพื่อการนำไปปฏิบัติได้(Result-Based Learning)ที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับชาติ และนานาชาติ และเชื่อในการผลิตผลงานวิชาการ และการทำวิจัยอย่างสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมรวมทั้งเชื่อในการให้บริการวิชาการอย่างสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมแก่ชุมชนเป้าหมายองค์กรและสังคม ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการส่งเสริมและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาการใช้ประโยชน์และการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล เหมาะสม และเป็นธรรม บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และธรรมาภิบาล เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ

     คณะสหวิทยาการ จึงยึดมั่นใน“รักและบริการ”ที่เป็นเลิศ ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ มีจริยธรรมและคุณธรรมตามหลักคำสอนของคริสตศาสนา มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผล มีสมรรถนะการผลิต/การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะการทำวิจัยอย่างสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยตนเองตลอดชีวิต บนพื้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาไทยมีสมรรถนะการบริหารจัดการที่คำนึงถึงระบบนิเวศ และมีสมรรถนะการประกอบอาชีพอิสระ/การประกอบการอิสระ มีจิตสำนึกในการให้บริการที่เป็นเลิศ รวมทั้งมีสุขภาวะแบบองค์รวม มีการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ตลอดจน เทิดทูนชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อการเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณค่า และเสริมสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศในประชาคมโลก

3. วัตถุประสงค์ของคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินพันธกิจหลักของการอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้

4. อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะสหวิทยาการ

     อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะสหวิทยาการ หมายถึง คุณลักษณะเด่นของบัณฑิตซึ่งเป็นผลผลิตของคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เพื่อให้มีคุณลักษณะ “นักปฏิบัติวิชาชีพที่มีใจรักในการให้บริการ มีทักษะการบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม”

5. เอกลักษณ์ของคณะสหวิทยาการ

  เอกลักษณ์ของคณะสหวิทยาการ หมายถึง ผลสำเร็จของการบริหารจัดการ และการดำเนินงานที่มีลักษณะเฉพาะ

และโดดเด่นของนักศึกษาและบุคลากร สังกัดคณะสหวิทยาการ ดังนี้

  5.1 การมีวัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นเลิศในด้านบริการท่องเที่ยว การบัญชี ดิจิทัลมีเดีย การบริการสุขภาพ 

และการบริหารจัดการ
  5.2 การเป็นคณะวิชาที่บูรณาการศาสตร์ด้านสุขภาพ เพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดี

6. มาตรการส่งเสริมชุมชนและสังคมของคณะสหวิทยาการ

     มาตรการส่งเสริมชุมชนและสังคมของคณะสหวิทยาการ หมายถึง แนวทางการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดผล

อย่างยั่งยืน ด้วยการชี้นำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม ดังนี้
  6.1     การเทิดทูนชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
  6.2 การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการดำรงชีวิตของบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

7.คุณค่าร่วมในคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาและบุคลากรสังกัดคณะสหวิทยาการ

7. คุณค่าร่วมในคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาและบุคลากรสังกัดคณะสหวิทยาการ

7.1 รัก และ สามัคคี (Love and Unity)
7.2 อาสา และ ช่วยเหลือ (Volunteer and Helpfulness)
7.3 กล้าหาญ และ เสียสละ (Courage and Sacrifice)
7.4 อดทน และ อดกลั้น (Endurance and Restraint)
7.5 ซื่อสัตย์ และ สุจริต (Faithfulness and Honesty)
7.6 ให้อภัย และ ใจสุภาพ (Forgiveness and Politeness)
7.7 สร้างสันติ และ การปรองดอง (Peace making and Reconciliation)
7.8 ใส่ใจ และ ใฝ่รู้ (Concentration and Inquisitiveness)
7.9 คิดอย่างสร้างสรรค์ และมีนวัตกรรม (Creative thinking and Innovation)
7.10 มีเป้าหมาย และ มุ่งความสำเร็จ (Goal-Orientation and Toward Success)

8. วัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นเลิศของคณะสหวิทยาการ

8.1 บริการด้วยรอยยิ้ม (Serve with a smile)
8.2 บริการด้วยท่าทีกระตือรือร้น (Serve enthusiastically)
8.3 บริการมากกว่าเดิม (Serve more than before)
8.4 บริการอย่างสัตย์ซื่อ (Serve with honesty)
8.5 บริการผู้ใช้บริการก่อนทำงานประจำ (Serve client before doing routine work)
8.6 บริการด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Serve with a sense of ownership)
8.7 บริการด้วยหัวใจ (Serve from the heart)
8.8 บริการอย่างมีนวัตกรรม (Serve innovatively)
8.9 บริการเป็นทีม (Serve on a team)
8.10 บริการอย่างมีวินัย (Serve with discipline)
8.11 บริการเพื่อส่วนรวม (Serve with mindfulness)
8.12 บริการให้นักศึกษา/ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ (Serve to delight the student/client)

ต้นไม้ประจำคณะสหวิทยาการ

ต้นกัลปพฤกษ์ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Cassia bakeriana Craib หมายถึง การประสบความสำเร็จตามปรารถนา และชัยชนะที่ยิ่งใหญ่

มหาวิทยาลัยคริสเตียน