คณะกรรมการบริหารคณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณบดี คณะสหวิทยาการ

ดร.อภินันต์ อันทวีสิน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รองคณบดี ด้านบริหาร

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ชิษณุพงศ์ ทองพวง

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รองคณบดี ด้านวิชาการ

ดร. อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผู้ช่วยคณบดี คณะสหวิทยาการ

อ.ปรีชา พินชุนศรี

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เลขานุการคณะสหวิทยาการ

อ.วิไลวรรณ ทองใบอ่อน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

อ.นิตยา เปล่งเจริญศิริชัย

หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ

ดร.กิตติพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. พิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Head of the Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Management

อ.สงกรานต์ กลมสุข

หลักสูตรระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

หัวหน้าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รองศาสตรจาย์ ดร. ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เลขานุการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ดร. รมย์รัมภา ณัฐธัญอติรุจ

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

หัวหน้าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ชิษณุพงศ์ ทองพวง

สำนักศึกษาทั่วไป

หัวหน้าสำนักศึกษาทั่วไป

อ.ชาคริสต์ ยิบพิกุล

เลขานุการสำนักศึกษาทั่วไป

อ.พิชชาพร ศิริสุขีประดิษฐ์

หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

รูท บลาโดซ่า คาสโตร