คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดราชบุรี กับ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

     คณะสหวิทยาการ ได้จัดทำลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดราชบุรี กับ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1-204 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีหาวิทยาลัยคริสเตียน นายชุมพล ชัยวัฒน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง และนายธีระ ตันศิริมาศ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ผู้บริหารและบุคลากรทั้งสองฝ่าย ร่วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ (MOU)
โดยฝ่ายคณะสหวิทยาการ มีอาจารย์ ดร.อภินันต์ อันทวีสิน คณบดีคณะสหวิทยาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา รองคณบดีคณะสหวิทยาการ อาจารย์ปรีชา พินชุนศรี ผู้ช่วยคณบดีคณะสหวิทยาการและสำหรับฝ่ายสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดราชบุรี มีนายสมศักดิ์
ธีรภาพสกุลวงศ์ เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดนครปฐม นายวชิรชัย คงชัย ผู้ช่วยประธาน
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง ร่วมลงนามบันทึกตกลงฯ และมีผู้เข้าร่วมจากสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จำนวน 3 คน ผู้บริหารคณะฯ อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา เข้าร่วม 30 คน และนักศึกษาทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 20 คน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน