นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาโภชนาการและนวัตกรรมอาหาร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย         :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและนวัตกรรมอาหาร

ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Science Program in Nutrition and Food Innovation 

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและนวัตกรรมอาหาร)
ชื่อย่อ : วท.บ. (โภชนาการและนวัตกรรมอาหาร)

ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Nutrition and Food Innovation )
ชื่อย่อ  : B.Sc. (Nutrition and Food Innovation)

Previous slide
Next slide

จุดเด่นของหลักสูตร

อาชีพในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 122 หน่วยกิต

 1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และพลศึกษาจำนวน  8 หน่วยกิต
 2. กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต
 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จำนวน  3 หน่วยกิต
 1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 19 หน่วยกิต
 2. กลุ่มวิชาเฉพาะ  จำนวน 53 หน่วยกิต
 3. กลุ่มวิชาชีพ  จำนวน 12 หน่วยกิต
 4. กลุ่มวิชาชีพเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต  

แผนการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 • ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
 • ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา
 • 1.ค่าหน่วยกิต
 • 2.ค่าบำรุงการศึกษา
 • 3.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 • ชั้นปีที่ 1 → 80,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 2 → 80,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 3 → 80,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 4 → 70,000.00 บาท
 • ยอดรวม 310,000.00 บาท
ปีการศึกษา 2567

คณะอื่นๆ