คณะพยาบาลศาสตร์

College of Nursing มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Previous slide
Next slide
45573

สายตรงคณบดี

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Open Tuesday and Thursday
9:00-16.30ROOM 2-409

Research Recognization
Hall Of Fame
Rewards

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์พิมพ์นิภา  ศรีนพคุณ ในโอกาสสำเร็จการศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ

Read More »
Our Pride