ขอแสดงความชื่นชม คุณภัททิราภรณ์ พงษ์ไทยสงค์

     นักศึกษาฝึกปฎิบัติการ แผนก A5 โรงพยาบาลเอกชัย ในวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ได้เก็บเงินของผู้รับบริการได้ และนำส่งแผนกบริการลูกค้า เพื่อประกาศตามหาเจ้าของ ขอแสดงความชื่นชมในการทำความดีในครั้งนี้ด้วย

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”