นางสาวรัชนีกรณ์ แก้วนิงาค์ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3

     นางสาวรัชนีกรณ์ แก้วนิงาค์ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง และนำส่งมอบให้คณบดีเพื่อการติดตามหาเจ้าของคณะพยาบาลศาสตร์ ขอชื่นชมในความซื่อสัตย์

christian university of thailand logo

“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมและคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยนวัตกรรมและระบบนิเวศ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศ”