เรียน พยาบาล ที่ไหน ดี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science
อักษรย่อภาษาไทย : พย.บ.
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.N.S

จุดเด่นของหลักสูตร

อาชีพในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 32 หน่วยกิต
  1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพลศึกษา จำนวน 8 หน่วยกิต
  1.2) กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 18 หน่วยกิต
  1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 100 หน่วยกิต
  2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 22 หน่วยกิต
  2.2) กลุ่มวิชาชีพ จำนวน 78 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณการค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ปีการศึกษา 2565
 • ชั้นปีที่ 1 → 120,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 2 → 116,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 3 → 115,050.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 4 → 89,380.00 บาท
 • ยอดรวม 440,430.00 บาท
 • ประมาณการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนในแต่ละเทอม ยอดรวม 157,404 ฿

คณะอื่นๆ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • International Program
  Bachelor of Nursing Science Program
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
  Bachelor of Science Program in Physical Therapy
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
  Bachelor of Science Program in Innovation in
  Food Technology and Nutrition
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  การกีฬาและการออกกำลังกาย
  Bachelor of Science Program in Sports Science
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม-
  ชีวการแพทย์
  Bachelor of Engineering Program in
  Biomedical Engineering
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
  Bachelor of Science Program in Graphic and Multimedia Design
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ
  Bachelor of Business Administration Program in Health Service Management
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
  Bachelor of Business Administration Program in Trading Innovation Management
 • International Program
  Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Management
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • Master of Education Program in Educational Administration
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
 •  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
  Doctor of Philosophy in Public and Private Management
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
  Doctor of Philosophy in Nursing Management