คณะพยาบาลศาสตร์

College of Nursing มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เรียน พยาบาล ที่ไหน ดี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science
อักษรย่อภาษาไทย : พย.บ.
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.N.S
Previous slide
Next slide

จุดเด่นของหลักสูตร

อาชีพในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

  • ประมาณการค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา
  • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  • ปีการศึกษา 2567
  • ชั้นปีที่ 1 → 118,500 ฿
  • ชั้นปีที่ 2 → 118,100 ฿
  • ชั้นปีที่ 3 → 116,200 ฿
  • ชั้นปีที่ 4 → 88,080 ฿
  • ยอดรวม 440,880 ฿
  • ประมาณการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนในแต่ละเทอม ยอดรวม 157,404 ฿

คณะอื่นๆ