เรียน พยาบาล ที่ไหน ดี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science
อักษรย่อภาษาไทย : พย.บ.
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.N.S

จุดเด่นของหลักสูตร

อาชีพในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

  • ประมาณการค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ปีการศึกษา 2565
  • ชั้นปีที่ 1 → 120,000.00 บาท
  • ชั้นปีที่ 2 → 116,000.00 บาท
  • ชั้นปีที่ 3 → 115,050.00 บาท
  • ชั้นปีที่ 4 → 89,380.00 บาท
  • ยอดรวม 440,430.00 บาท
  • ประมาณการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนในแต่ละเทอม ยอดรวม 157,404 ฿

คณะอื่นๆ