หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล Practical Nurse (PN)

    ผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 1 ภายใต้การรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล และได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

การจัดการเรียนการสอน

เรียนและฝึกปฏิบัติวันเสาร์และอาทิตย์ เริ่มวันเสาร์ที่  3 กรกฏาคม  2564

ศูนย์ศึกษาสยามคอมแพล็กซ์ ชั้น 8 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

เลือกฝึกโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร

การสมัคร

1. สมัครทางอินเตอร์เน็ต www.christian.ac.th คลิก “สมัครเรียนออนไลน์” คลิก

2.สมัครด้วยตนเอง ศูนย์รับสมัครนักศึกษา ชั้น 1 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  20 กุมภาพันธ์  2564  จนกว่าจะเต็มจำนวนเวลา 08.00 -17.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การสัมภาษณ์

1.สัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม LINE ตามวันและเวลา ที่ผู้สมัครสะดวก

2.สัมภาษณ์โดยตรง

   2.1 มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม
   2.2 ศูนย์ศึกษาสยามคอมแพล็กซ์ ชั้น 8 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

        ตามวันและเวลาที่กำหนด

หลักฐานการสมัคร

1.ใบสมัครกรอกรายละเอียดครบถ้วน www.christian.ac.th “สมัครเรียนออนไลน์” คลิก

2.สำเนาใบแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ปวช. และ กศน.) จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

การพิจารณาเข้ารับการศึกษา

1. ผลการสอบสัมภาษณ์
2. ผลการตรวจร่างกาย

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (รุ่นที่ 1)

1. รับสมัคร
  สมัคร www.christian.ac.th และสัมภาษณ์ระบบออนไลน์
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 จนกว่าจะเต็มจำนวน
เวลา 08.00 -17.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. สอบสัมภาษณ์
  2.1. สัมภาษณ์ผ่านโปรแกรม LINE ตามวันและเวลา ที่ผู้สมัครสะดวก
  2.2 สัมภาษณ์โดยตรง
    2.2.1 มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม
    2.2.2 ศูนย์ศึกษาสยามคอมแพล็กซ์ ชั้น 8 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

ตามวันและเวลาที่กำหนด

3. การชำระค่าขึ้นทะเบียน
  ผู้ผ่านการสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ สามารถจองสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบการสมัครออนไลน์ เป็นค่าขึ้นทะเบียนจำนวน 5,000 บาท โดยสแกนบาร์โค้ดจากเข้าระบบการรับสมัครออนไลน์ จะมีเอกสารสมัครออนไลน์ของตน (เงินจำนวนนี้จะถูกโอนเป็นส่วนหนึ่งของค่าลงทะเบียนงวดแรก 7,500 บาท ดังนั้นวันรายงานตัวชำระเพิ่มเพียง 2,500 บาท)

4. การตรวจร่างกายและประกาศผล
  ผู้สมัครส่งผลการตรวจร่างกายให้แก่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 144 หมู่ 7
ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากสอบสัมภาษณ์
และมหาวิทยาลัยคริสเตียนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกวันจันทร์

5. การรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ณ ศูนย์ศึกษาสยามคอมแพล็กซ์ ชั้น 8 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เวลา 8.30–12.00 น.

6. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564
  วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ศูนย์ศึกษาสยามคอมแพล็กซ์ ชั้น 8 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพมหาน

รายการตรวจร่างกาย

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจเลือด (CBC, VDRL, HIV, Hbs-Ag, Hbs-Ab, Blood group)
3. ตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urine Analysis)
4. ฉายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray)
** หมายเหตุ ใช้ผลตรวจจากโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชน เท่านั้น ห้ามตรวจคลินิก

รายละเอียดการตรวจร่างกาย

ค่าลงทะเบียนเรียน

ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร รวมค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สามารถเลือกอัตราค่าลงทะเบียนได้ 3 ประเภท ดังนี้

1. อัตราค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายครั้งเดียวราคา 65,000 บาท
2. อัตราค่าลงทะเบียนเรียนแบบแบ่งจ่าย 3 ภาคการศึกษา
  ภาคการศึกษาที่ 1/2564ราคา 30,000 บาท

  ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ราคา 26,000 บาท
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564ราคา 9,000 บาท
3. อัตราค่าลงทะเบียนเรียนแบบแบ่งจ่ายรายเดือน
  ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เดือนกรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม 2564)เดือนละ 7,500 บาท
  ภาคการศึกษาที่ 2/2564(เดือนพฤศจิกายน, ธันวาคม 2564, มกราคม, กุมภาพันธ์ 2565)เดือนละ 6,500 บาท
  ภาคฤดูร้อน/2564(เดือนมีนาคม, เมษายน 2565)เดือนละ 4,500 บาท

หมายเหตุ รายการฟรี จำนวน 10 รายการ รวมทั้งสิ้น 6,000 บาท และประกันอุบัติเหตุ ได้แก่

 • ประกันอุบัติเหตุ 20,000 บาทต่อครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง และ 200,000 บาท กรณีเสียชีวิต
  2) ค่าสมัครสอบ และค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
  3) บัตรนักศึกษาพร้อมสายคล้อง
  4) คู่มือการศึกษา คู่มือภาคทดลอง คู่มือฝึกปฏิบัติ
  5) ชุดพยาบาล 1 ชุด
  6) เข็มติดหน้าอกเสื้อตรามหาวิทยาลัย
  7) หมวกพยาบาลพร้อมขีด
  8) ค่าลงทะเบียนปฐม
  9) ค่าลงทะเบียนพิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตร ฯ
  10) ค่าลงทะเบียนพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตร ฯ

เมื่อสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน สามารถประกอบอาชีพอิสระในการรับงานดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐาน