หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล Practical Nurse (PN)

            คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566 ภายใต้การรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล และได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

2. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

3. การสมัคร

4. การสัมภาษณ์

5. หลักฐานการสมัคร

6. การพิจารณารับเข้าศึกษา

7. กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดวัน เวลา
1. การรับสมัคร
  • สมัครทาง www.christian.ac.th พร้อมแนบผลการตรวจร่างกาย

รับสมัครตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565  ถึงวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

2. การสอบสัมภาษณ์
  • สัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์ 4 รอบ ดังนี้
  • รอบที่ 1  วันเสาร์ที่  29  ตุลาคม  พ.ศ. 2565
  • รอบที่ 2  วันเสาร์ที่  7  มกราคม พ.ศ. 2566
  • รอบที่ 3  วันเสาร์ที่  4  มีนาคม  พ.ศ. 2566
  • รอบที่ 4  วันเสาร์ที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2566
  • สัมภาษณ์โดยตรง (ต้องติดต่อล่วงหน้าเป็นกรณีพิเศษ) ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม และศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ ชั้น  8  อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. การชำระค่าขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการสัมภาษณ์ชำระค่าขึ้นทะเบียนเรียนจำนวน 5,000 บาท ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนกำหนด

4. การประกาศผลการ

คัดเลือก

มหาวิทยาลัยคริสเตียนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนกำหนด

5. การรายงานตัวและ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันเสาร์ที่ 24  มิถุนายน พ.ศ. 2566  ณ ห้อง 8-1  ชั้น  8  ศูนย์ศึกษาสยาม  คอมเพล็กซ์ อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

6. การเปิดภาคการศึกษาที่

1/2566

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  ณ ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ ชั้น 8

อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

8. รายการตรวจร่างกาย

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจเลือด (CBC, VDRL, HIV, Hbs-Ag, Hbs-Ab, Blood group)
3. ตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urine Analysis)
4. ฉายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray)
** หมายเหตุ ใช้ผลตรวจจากโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชน เท่านั้น ห้ามตรวจคลินิก

รายละเอียดการตรวจร่างกาย

9. อัตราค่าลงทะเบียนเรียน

ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร รวมค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สามารถเลือกอัตราค่าลงทะเบียนได้ 3 ประเภท ดังนี้

1. อัตราค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายครั้งเดียวราคา 65,000 บาท
2. อัตราค่าลงทะเบียนเรียนแบบแบ่งจ่าย 3 ภาคการศึกษา
  ภาคการศึกษาที่ 1/2566ราคา 30,000 บาท

  ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ราคา 26,000 บาท
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2566ราคา 9,000 บาท
3. อัตราค่าลงทะเบียนเรียนแบบแบ่งจ่ายรายเดือน
  ภาคการศึกษาที่ 1/2566 จำนวน 4 เดือนเดือนละ 7,500 บาท
  ภาคการศึกษาที่ 2/2566 จำนวน 4 เดือนเดือนละ 6,500 บาท
  ภาคฤดูร้อน/2566 จำนวน 2 เดือนเดือนละ 4,500 บาท

หมายเหตุ รายการ ฟรี จำนวน 10 รายการ รวมทั้งสิ้น 6,000 บาท ได้แก่

10. หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

11. เมื่อสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระในการรับงานดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐาน

สำนักทะเบียน ฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 0-3438-8555 ต่อ 1112 – 4