คณะพยาบาลศาสตร์

College of Nursing มหาวิทยาลัยคริสเตียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล Practical Nurse

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2567

 ภายใต้การรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล และได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

2. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

วันเรียนและฝึกปฏิบัติ

ภาคเรียนที่ 1 วันเสาร์ที่ 29 มิ.ย.67- วันอาทิตย์ที่ 10 พ.ย.67

ภาคเรียนที่ 2 วันเสาร์ที่ 16 พ.ย.67- วันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค.68

ภาคฤดูร้อน วันเสาร์ที่ 29 มี.ค.68- วันอาทิตย์ที่ 15 มิ.ย.68

สถานที่เรียนภาคทฤษฎีศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทยกรุงเทพมหานคร ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์
สถานที่เรียนภาคปฏิบัติเลือกฝึกโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร นครปฐม ราชบุรี และสมุทรสาคร

4. การสัมภาษณ์

สัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ หลังจากสมัครและส่งเอกสารเข้าสู่ระบบ
ติดต่ออาจารย์จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล เบอร์โทร 0996195469

 ID: Line :  jupoo001 ทั้งในและนอกเวลาราชการ

5. หลักฐานการสมัคร

หมายเหตุ : หลักฐานเอกสารการสมัคร ข้อที่ 2 ถึง ข้อที่ 6 ส่งทางไปรษณีย์ ถึงหัวหน้าหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน  144 หมู่ 7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

6. การพิจารณารับเข้าศึกษา

7. กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

รายละเอียดวัน เวลา
1. การรับสมัคร
 • สมัคร www.christian.ac.th พร้อมแนบผลการตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ผ่าน ระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2 ก.ย. 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 30 มิ.ย. 2567 ทุกวันทั้งในและนอกเวลาราชการ
2. การสอบสัมภาษณ์
 • สัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์ ได้โดยหลังจากเข้าไปสมัครในระบบที่ www.christian.ac.th แล้วติดต่อนัด

  สัมภาษณ์ได้ที่ 0996195469 (อ.อุฑารัตน์)

3. การชำระค่าขึ้นทะเบียน
 • หลังจากผ่านการสัมภาษณ์แล้ว 2-3 วันทำการ ระบบจะขึ้น QR Code ให้ผู้สมัครชำระค่าขึ้นทะเบียนจำนวน 5,000 บาท ในระบบ Application ตามที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนกำหนด

4. การประกาศผลการ

คัดเลือก

 • มหาวิทยาลัยคริสเตียนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนกำหนด

5. การรายงานตัวและ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

 • วันเสาร์ที่ 22 มิ.ย. 2567 ณ ห้อง 8-1 ชั้น 8 ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

6. การเปิดภาคการศึกษาที่

1/2567

 • วันเสาร์ที่ 29 มิ.ย. 2567 ณ ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์  อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : การเปิดรับสมัคร รอบที่ 1 ตามการประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กรและการตลาด  

8. รายการตรวจร่างกาย

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจเลือด (CBC, VDRL, HIV, Hbs-Ag, Hbs-Ab, Blood group)
3. ตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urine Analysis)
4. ฉายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray)
** หมายเหตุ ใช้ผลตรวจจากโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชน เท่านั้น ห้ามตรวจคลินิก

รายละเอียดการตรวจร่างกาย

9. อัตราค่าลงทะเบียนเรียน

ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร รวมค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สามารถเลือกอัตราค่าลงทะเบียนได้ 3 ประเภท ดังนี้

1. อัตราค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายครั้งเดียวราคา 65,000 บาท
2. อัตราค่าลงทะเบียนเรียนแบบแบ่งจ่าย 3 ภาคการศึกษา
  ภาคการศึกษาที่ 1/2567ราคา 30,000 บาท

  ภาคการศึกษาที่ 2/2567

ราคา 27,000 บาท
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2567ราคา 8,000 บาท
3. อัตราค่าลงทะเบียนเรียนแบบแบ่งจ่ายรายเดือน
  ภาคการศึกษาที่ 1/2567 จำนวน 3 เดือนเดือนละ 10,000 บาท
  ภาคการศึกษาที่ 2/2567 จำนวน 3 เดือนเดือนละ 9,000 บาท
  ภาคฤดูร้อน/2567 จำนวน 1 เดือนเดือนละ 8,000 บาท

หมายเหตุ รายการ ฟรี จำนวน 10 รายการ รวมทั้งสิ้น 6,000 บาท ได้แก่

10. หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

11. เมื่อสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระในการรับงานดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐาน

12. แผนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
TCPN1103 พัฒนาการตามวัย กับความต้องการของมนุษย์ 2(2-0 -4)
TCPN1104 การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมในการให้บริการสุขภาพ 2(2-0-4)
TCPN1105 ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์ 2(2-0-4)
TCPN1301 หลักกฎหมาย ขอบเขต และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 1(1-0-2)
TCPN1302 สุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม 1(1-0-2)
TCPN1303 ระบบการจัดอาหารสำหรับผู้ป่วย 1(1-0-2)
TCPN1304 กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาเบื้องต้น 2(2-0-4)
TCPN1305 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน 3(2-3-5)
TCPN1306 การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
TCPN1307 ระบบการทำงานหน่วยบริการสุขภาพและการบำรุงรักษา 2(2-0-4)
TCPN1308 การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก 2(2-0-4)
รวม 21(20-3-41)

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
TCPN1310 การช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านสุขภาพจิต 1(1-0-2)
TCPN1315 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน 2(2-0-4)
TCPN1311 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน 3(0-12-3)
TCPN1312 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3(0-12-3)
TCPN1313 ปฏิบัติการอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก 2(0-8-2)
รวม 11(3-32-14)

ภาคการศึกษาที่ 3

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
TCPN1316 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน 2(0-8-2)
TCPN1401 ปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล 2(0-8-2)
รวม 4(0-16-4)

รวม

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร = 36 หน่วยกิต (แบ่งออกเป็น ภาคทฤษฎี = 23 หน่วยกิต ภาคทดลอง = 1 หน่วยกิต ภาคปฏิบัติ = 12 หน่วยกิต)

ชั่วโมงเรียนรวมตลอดหลักสูตร = 1110 ชั่วโมง (แบ่งออกเป็น ภาคทฤษฎี = 345 ชั่วโมง ภาคทดลอง = 45 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ = 720 ชั่วโมง) 

หมายเหตุ:

 1. ภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (1:1) รวม 13 รายวิชา ได้แก่ วิชาพื้นฐาน 3 รายวิชา และ วิชาเฉพาะ 10 รายวิชา
 2. ภาคทดลอง 1 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (1:3) นับรวมอยู่ในรายวิชาเฉพาะภาคทฤษฎีแล้ว
 3. ภาคปฏิบัติ 1 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (1:4) รวม 5 รายวิชา ได้แก่ วิชาบังคับ 4 รายวิชา และ วิชาเลือก 1 รายวิชา

ปฎิทินการศึกษา

ปฎิทินการชำระเงิน

คณะอื่นๆ