คณะสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม (Mocktail Competition)

     สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการผสมเครื่องดื่มแบบไร้แอลกอฮอล์ (Mocktail Competition) เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม ซึ่งผลการแข่งขัน สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ได้รับรางวัล ดังนี้

Tourism and Hospitality Management program students, Multidisciplinary college, Christian University of Thailand along with the teachers joined the “Mocktail Competition” on Monday 17 February 2020 at Silpakorn University, Sanamchandra Palace. There were 8 teams from several universities joined the competition and the result of Tourism and Hospitality Management program students are as follow;

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 [The First Runner Up]
MISS SOTHEARWIN CHHEANG & MISS HOINGYE EANG
รางวัลชมเชย [Honorary Mention Prize]
MR DORJI GYELTSHEN & MISS TSHERING DOLKAR
รางวัลชมเชย [Honorary Mention Prize]
MISS TENZIN CHODEN & MISS NATTAMON KORCHAREONRATTANAKUL

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน