คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

College of Health Sciences มหาวิทยาลัยคริสเตียน

วิศวกรรม ชีวการแพทย์

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

วิศวกรรมชีวการแพทย์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Biomedical Engineering)
อักษรย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Biomedical Engineering)
Previous slide
Next slide

จุดเด่นของหลักสูตร

อาชีพในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 10 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 18 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 2 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 49 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 49 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
  • ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา
  • 1.ค่าหน่วยกิต
  • 2.ค่าบำรุงการศึกษา
  • 3.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  • ชั้นปีที่ 1 80,000.00 บาท
  • ชั้นปีที่ 2 80,000.00 บาท
  • ชั้นปีที่ 3 80,000.00 บาท
  • ชั้นปีที่ 4 70,000.00 บาท
  • ยอดรวม 310,000.00 บาท

คณะอื่นๆ