วิศวกรรมชีวการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

วิศวกรรมชีวการแพทย์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Biomedical Engineering)
อักษรย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Biomedical Engineering)

Follow US

จุดเด่นของหลักสูตร

อาชีพในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 10 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 18 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 2 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 49 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 49 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
 • ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา 1.ค่าหน่วยกิต 2.ค่าบำรุงการศึกษา 3.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 • ชั้นปีที่ 1 80,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 2 80,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 3 80,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 4 70,000.00 บาท
 • ยอดรวม 310,000.00 บาท
อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวปฎล กิตติอมรกุล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ดร. ประนมกร ชูศรี

อาจารย์ ศุภชัย ยิ่งเจริญ

อาจารย์ ศุภชัย ยิ่งเจริญ

อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ชูพันธ์

อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ชูพันธ์

อาจารย์ ทวิวรรณ สารีบท

อาจารย์ ทวิวรรณ สารีบท

อาจารย์ จารุวรรณ จันทร์กอง

อาจารย์ จารุวรรณ จันทร์กอง

อาจารย์ เกรียงไกร การชัยศรี

อาจารย์ เกรียงไกร การชัยศรี

อาจารย์ วัชรวิทย์ แสนสุโพธิ์

อาจารย์ วัชรวิทย์ แสนสุโพธิ์

อาจารย์ พีรภพ จอมทอง

อาจารย์ พีรภพ จอมทอง

คณะอื่นๆ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • International Program
  Bachelor of Nursing Science Program
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (Bachelor of Science Program in Physical Therapy)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (Bachelor of Science Program in Innovation in Food Technology and Nutrition)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (Bachelor of Science Program in Sports Science)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Bachelor of Science Program in Graphic and Multimedia Design)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ (Bachelor of Business Administration Program in Health Service Management)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (Bachelor of Business Administration Program in Trading Innovation Management)
 • International Program Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Management
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Master of Education Program in Educational Administration)
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
 •  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน (Doctor of Philosophy in Public and Private Management)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (Doctor of Philosophy in Nursing Management)