วิศวกรรม ชีวการแพทย์

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

วิศวกรรมชีวการแพทย์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Biomedical Engineering)
อักษรย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Biomedical Engineering)
Previous slide
Next slide

จุดเด่นของหลักสูตร

อาชีพในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

            1.1)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพลศึกษา      จำนวน  8   หน่วยกิต

            1.2)  กลุ่มวิชาภาษา                                                    จำนวน  15  หน่วยกิต

            1.3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์                     จำนวน  3   หน่วยกิต

            2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                       จำนวน  42 หน่วยกิต

            2.2) กลุ่มวิชาชีพ                                                         จำนวน  53 หน่วยกิต

           2.3) กลุ่มวิชาชีพเลือก                                               จำนวน  6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 • ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของ
 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
 • ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา
 • 1.ค่าหน่วยกิต
 • 2.ค่าบำรุงการศึกษา
 • 3.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 • ชั้นปีที่ 1 → 80,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 2 → 80,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 3 → 80,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 4 → 70,000.00 บาท
 • ยอดรวม 310,000.00 บาท
ปีการศึกษา 2565

คณะอื่นๆ