วิศวกรรมชีวการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

วิศวกรรมชีวการแพทย์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Biomedical Engineering)
อักษรย่อภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Biomedical Engineering)

Follow US

จุดเด่นของหลักสูตร

อาชีพในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 10 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 18 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 2 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 49 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวน 49 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
  • ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา 1.ค่าหน่วยกิต 2.ค่าบำรุงการศึกษา 3.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  • ชั้นปีที่ 1 80,000.00 บาท
  • ชั้นปีที่ 2 80,000.00 บาท
  • ชั้นปีที่ 3 80,000.00 บาท
  • ชั้นปีที่ 4 70,000.00 บาท
  • ยอดรวม 310,000.00 บาท
อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวปฎล กิตติอมรกุล

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ดร. ประนมกร ชูศรี

อาจารย์ ศุภชัย ยิ่งเจริญ

อาจารย์ ศุภชัย ยิ่งเจริญ

อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ชูพันธ์

อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ชูพันธ์

อาจารย์ ทวิวรรณ สารีบท

อาจารย์ ทวิวรรณ สารีบท

อาจารย์ จารุวรรณ จันทร์กอง

อาจารย์ จารุวรรณ จันทร์กอง

อาจารย์ เกรียงไกร การชัยศรี

อาจารย์ เกรียงไกร การชัยศรี

อาจารย์ วัชรวิทย์ แสนสุโพธิ์

อาจารย์ วัชรวิทย์ แสนสุโพธิ์

อาจารย์ พีรภพ จอมทอง

อาจารย์ พีรภพ จอมทอง

คณะอื่นๆ