วิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

ชื่อหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Sports and Exercise Science

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)

Bachelor of Science (Sports and Exercise Science)

ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) B.Sc. (Sports and Exercise Science)

Follow US

LINE วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

จุดเด่นของหลักสูตร

อาชีพในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
แผนการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
 • ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา
 • 1.ค่าหน่วยกิต 2.ค่าบำรุงการศึกษา 3.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 • ชั้นปีที่ 1 66,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 2 66,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 3 66,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 4 66,000.00 บาท
 • ยอดรวม 264,000.00 บาท
อาจารย์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ นวลตอง อนุตตรังกูร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ รุ่งฟ้า เทียมกลาง

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ วุฒิสาน แสงแก้ว

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ธนัชพร คงไชย

คณะอื่นๆ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • International Program
  Bachelor of Nursing Science Program
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
  Bachelor of Science Program in Physical Therapy
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
  Bachelor of Science Program in Innovation in
  Food Technology and Nutrition
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  การกีฬาและการออกกำลังกาย
  Bachelor of Science Program in Sports Science
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม-
  ชีวการแพทย์
  Bachelor of Engineering Program in
  Biomedical Engineering
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
  Bachelor of Science Program in Graphic and Multimedia Design
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ
  Bachelor of Business Administration Program in Health Service Management
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
  Bachelor of Business Administration Program in Trading Innovation Management
 • International Program
  Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Management
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • Master of Education Program in Educational Administration
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
 •  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
  Doctor of Philosophy in Public and Private Management
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
  Doctor of Philosophy in Nursing Management