วิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

ชื่อหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Sports and Exercise Science

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)

Bachelor of Science (Sports and Exercise Science)

ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) B.Sc. (Sports and Exercise Science)

Previous slide
Next slide

จุดเด่นของหลักสูตร

อาชีพในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

            1.1)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์         จำนวน  10   หน่วยกิต

            1.2)  กลุ่มวิชาภาษา                                     จำนวน  18  หน่วยกิต

            1.3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์           จำนวน  3   หน่วยกิต

            2.1) กลุ่มวิชาแกน                                        จำนวน  20 หน่วยกิต

            2.2) กลุ่มวิชาบังคับ                                     จำนวน  51 หน่วยกิต

           2.3) กลุ่มวิชาเลือก                                       จำนวน  16 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 • ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของ
 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
 • ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา
 • 1.ค่าหน่วยกิต
 • 2.ค่าบำรุงการศึกษา
 • 3.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 • ชั้นปีที่ 1 → 66,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 2 → 66,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 3 → 66,000.00 บาท
 • ชั้นปีที่ 4 → 66,000.00 บาท
 • ยอดรวม 264,000.00 บาท
ปีการศึกษา 2565

คณะอื่นๆ