วิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

ชื่อหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Sports and Exercise Science

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)

Bachelor of Science (Sports and Exercise Science)

ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) B.Sc. (Sports and Exercise Science)

Follow US

LINE ID

LINE วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

จุดเด่นของหลักสูตร

อาชีพในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
แผนการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
  • ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา
  • 1.ค่าหน่วยกิต 2.ค่าบำรุงการศึกษา 3.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  • ชั้นปีที่ 1 66,000.00 บาท
  • ชั้นปีที่ 2 66,000.00 บาท
  • ชั้นปีที่ 3 66,000.00 บาท
  • ชั้นปีที่ 4 66,000.00 บาท
  • ยอดรวม 264,000.00 บาท
อาจารย์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ดร.ธฤษณุวัชร ไชยโคตร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ นวลตอง อนุตตรังกูร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ รุ่งฟ้า เทียมกลาง

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

อาจารย์ ธนัชพร คงไชย

คณะอื่นๆ